Ústredný portál verejnej správy

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke

Financie

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke patrí medzi najčastejšie a najrýchlejšie formy výkonu exekúcie, ktorou sa vymáha peňažné plnenie. V nasledujúcom texte sa dozviete, ako exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke prebieha v praxi.
  1. Príkaz na začatie exekúcie
  2. Upovedomenie o začatí exekúcie
  3. Exekučný príkaz
  4. Vyplatenie pohľadávky

Príkaz na začatie exekúcie

Poverený exekútor prikáže banke, v ktorej má povinný (dlžník) účet, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva (úroky z omeškania, poplatok z omeškania, zmluvné úroky, náklady spojené s uplatnením pohľadávky). Exekútor doručí príkaz na začatie exekúcie banke prostriedkami elektronickej komunikácie za podmienok uvedených v dohode uzavretej medzi Slovenskou komorou exekútorov a Slovenskou bankovou asociáciou alebo do vlastných rúk, ak existujú technické prekážky v elektronickej komunikácii. V príkaze označí účet, na ktorý môže povinný zaplatiť pohľadávku, jej príslušenstvo a trovy exekúcie.

Upovedomenie o začatí exekúcie

Následne exekútor upovedomí o začatí exekúcie oprávneného (veriteľa) a povinného (dlžníka) a zakáže povinnému nakladať s prostriedkami na účte až do výšky jeho pohľadávky s príslušenstvom.

Exekučný príkaz

Exekútor vydá exekučný príkaz, ak povinný nepodá do 15 dní od doručenia upovedomenia návrh na zastavenie exekúcie alebo po tom, čo mu súd doručí rozhodnutie, ktorým sa takýto návrh zamietol. Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému do vlastných rúk a banke prostriedkami elektronickej komunikácie alebo do vlastných rúk, ak existujú technické prekážky v elektronickej komunikácii. Ak exekútor nevydá exekučný príkaz, je povinný vydať príkaz na odblokovanie účtu. Exekútor môže vydať príkaz na odblokovanie účtu aj z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Tieto dôvody posudzuje exekútor individuálne a ide napr. o prípady, keď sa povinný s oprávneným dohodol na splátkovom kalendári alebo časť dlhu už splatil, prípadne existujú iné dôvody, keď je potrebné chrániť práva a záujmy povinného). Banka účet odblokuje hneď po doručení príkazu na odblokovanie účtu.

Vyplatenie pohľadávky

Ak povinný neuhradí dlžnú sumu dobrovoľne a exekučný príkaz sa stane právoplatným, banka je od 1. apríla 2017 povinná vyplatiť pohľadávku a jej príslušenstvo exekútorovi (nie oprávnenému).

Praktická rada

Od 1. apríla 2017 nepodliehajú exekúcii odpísaním z účtu v banke finančné prostriedky na účte do výšky 165 eura. Ak má povinný viac účtov, toto obmedzenie platí len na jednom z nich. Exekúcii nepodliehajú ani prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie.

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok)

Dátum poslednej zmeny: 13. 3. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 9. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko