Ústredný portál verejnej správy

Exekúcia a dražba predajom hnuteľných vecí

Financie

V nasledujúcom texte sa dozviete, ako prebieha exekúcia predajom hnuteľných vecí na dražbe, predaj ktorých vecí je zakázaný, a na ktoré veci nemožno v rámci exekúcie siahnuť.
  1. Veci nepodliehajúce exekúcii
  2. Súpis a odhad ceny
  3. Zabezpečenie spísaných vecí
  4. Osobná prehliadka
  5. Exekučný príkaz
  6. Priebeh dražby

Veci nepodliehajúce exekúcii

Exekútor nemôže siahnuť na akúkoľvek hnuteľnú vec, ktorá je vo vlastníctve povinného, ak ju nevyhnutne potrebuje na zabezpečenie hmotných potrieb pre seba a svoju rodinu alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani na veci, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi hodnotami.

Zákon presne vymenováva, ktoré veci sú z exekúcie vylúčené, ide napr. o bežné súčasti odevov, bielizeň, obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti, hotové peniaze do sumy 165 eur (do 1. apríla 2017 to bola suma len 99,58 eura) a podobne. Zoznam vecí vylúčených z exekúcie...

Súpis a odhad ceny

Exekúcia predajom hnuteľných vecí sa začína vykonaním súpisu, pri ktorom exekútor doručí povinnému (dlžníkovi) písomné upovedomenie o začatí exekúcie. Spíšu sa predovšetkým veci, bez ktorých sa povinný bude môcť najskôr zaobísť, a ktoré sa najľahšie predajú. Exekútor zároveň zakáže povinnému nakladať s vecami, ktoré spíše. Odhad ceny spísaných hnuteľných vecí vykoná exekútor. V prípade, že si oprávnený (veriteľ) alebo povinný myslí, že exekútorov odhad ceny je nesprávny, môže podať exekútorovi námietku a zároveň predložiť  odborné vyjadrenie znalca alebo znalecký posudok.

Zabezpečenie spísaných vecí

Ak hrozí, že by mohlo dôjsť k odstráneniu, poškodeniu alebo zničeniu spísaných vecí, exekútor sa postará o ich zabezpečenie (na náklady povinného) tak, že ich ponechá u povinného a označí pečatidlom či pečiatkou alebo ich uschová vo svojich priestoroch alebo v priestoroch podnikateľa, ktorý prevádzkuje úschovne. Iný spôsob zabezpečenia sa nepripúšťa.

Osobná prehliadka

Exekútor ako štátom splnomocnená osoba môže urobiť osobnú prehliadku povinného a prehliadku bytu a iných priestorov, kde má povinný svoj majetok a na tento účel môže vstupovať do bytu alebo iných priestorov. Musí k tomu prizvať ďalšiu osobu, ktorá nie je na veci zúčastnená (podľa možnosti zástupcu obce). Osobnú prehliadku môže vykonať iba osoba rovnakého pohlavia.

Exekučný príkaz

Ak povinný nepodá do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie návrh na jej zastavenie alebo ho súd zamietne, exekútor vydá exekučný príkaz. Exekučný príkaz sa doručuje oprávnenému a povinnému. Povinnému sa doručuje  do vlastných rúk.

Priebeh dražby

Termín dražby exekútor oznámi povinnému a oprávnenému (prípadne spoluvlastníkovi veci). Exekútor zároveň termín dražby, zoznam spísaných vecí a miesto konania uverejní na svojej úradnej tabuli a oznámi ich obci, v ktorej sa bude konať dražba. Obec má rovnako povinnosť uverejniť tieto skutočnosti na svojej úradnej tabuli. Exekútor môže tieto údaje oznámiť aj v tlači s celoslovenskou pôsobnosťou. Exekútor o dražbe spíše aj zápisnicu. 

Praktická rada

Exekútor a ani povinný dražiť nemôžu!

Najnižšie podanie určuje odhadná cena. Výška ceny vydraženej veci nie je obmedzená. Dražiteľ je viazaný svojím podaním, ak iný dražiteľ neurobí vyššie podanie. Exekútor udelí príklep (predá vec) dražiteľovi s najvyšším podaním, a ten musí cenu ihneď zaplatiť. Ak tak neurobí, draží sa znova, ale už bez jeho účasti. Dražba sa skončí, keď dosiahnutý výťažok stačí na vyplatenie pohľadávky povinného. Výťažok sa po skončení dražby po zrážke trov vyplatí priamo oprávnenému. Ak sa nepodarí veci vydražiť a predať, exekútor uskutoční opätovnú dražbu s tým, že najnižšie podanie tvoria už len dve tretiny odhadnej ceny. Veci, na ktoré sa nenájde kupec ani pri opätovnej dražbe, môže oprávnený prevziať do 15 dní po upovedomení o bezvýslednosti dražby za polovicu odhadnej ceny. Ak nie je možné uskutočniť predaj vecí žiadnym z uvedených spôsobov, exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie.

Vysvetľujúce zákony:

zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) 

Dátum poslednej zmeny: 13. 3. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 9. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko