Ústredný portál verejnej správy

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Vzdelanie a šport

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácia na stravu) je možné poskytnúť dieťaťu umiestnenému v materskej alebo v základnej škole na zabezpečenie obedu alebo iného jedla (napríklad raňajky, desiata, olovrant).


Zodpovedný úrad: Ministertsvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Doba vyplenie služby: 1 hod

Otázky a odpovede

Podanie žiadosti o dotáciu
Podmienky poskytnutia dotácie
Výška dotácie

Podanie žiadosti o dotáciu na stravu

Žiadateľom o dotáciu je:

  • zriaďovateľ materskej školy alebo základnej školy (okrem okresného úradu v sídle kraja),
  • obec podľa sídla školy, 
  • občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, 
  • v odôvodnených prípadoch aj materská alebo základná škola na základe písomnej dohody, ktorú spisuje škola so zriaďovateľom materskej alebo základnej školy s uvedením dôvodov.

Poznámka: Žiadateľom o dotáciu nie je rodič ani osoba, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti.

Žiadosť je potrebné podať osobne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa územného obvodu sídla žiadateľa dotácie s výnimkou občianskeho združenia, ktoré žiadosť podáva na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa sídla materskej alebo základnej školy).

Povinné náležitosti správne podanej žiadosti a lehoty podania nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Podmienky poskytovania dotácie

Dotáciu na stravu možno poskytnúť na deti navštevujúce posledný ročník materskej školy a na dieťa:

  • vo veku od 2 do 5 rokov navštevujúce materskú školu a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo v domácnosti, ktorej  príjem je najviac vo výške životného minima,
  • navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • navštevujúce základnú školu žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného minima,
  • navštevujúce základnú školu, ak v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Podrobné podmienky a ďalšie informácie nájdete na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Výška dotácie

Príspevok je vo výške 1,20 € na deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a prebralo obed alebo iné jedlo. 

Poznámka:
Ak dieťa neprebralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na stravu zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.

Otázky a odpovede

1. Vzťahuje sa dotácia aj na dieťa, ktoré musí mať špeciálnu stravu v prípade, ak škola/škôlka neposkytuje tento typ stravy?

Diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a podobne. Dotáciu na stravu v hodnote 1,20 eur vyplatí rodičovi dieťaťa alebo žiaka priamo zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia.

2. Bude dotácia poskytnutá aj za deň/dni, kedy dieťa nie je odhlásené zo stravy resp. keď sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania?

Rodič je povinný svoje dieťa odhlásiť zo stravovania v deň/dni, kedy sa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania.

Dátum poslednej zmeny: 18. 12. 2020
Dátum zverejnenia: 4. 3. 2019

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR