Ústredný portál verejnej správy

Dedenie podniku a obchodného podielu

Rodina a vzťahy

Predmetom dedenia môže byť aj majetok, ktorý súvisí s podnikaním, a teda predmetom dedičstva môže byť aj podnik alebo jeho časť. Zdediť podnik je možné len v prípade, že jeho majiteľom bola jedna fyzická osoba. V prípade, že bol podnik v spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb, hovoríme o dedení obchodného podielu s výnimkou akciovej spoločnosti. Postup v dedičskom konaní sa bude potom odlišovať podľa toho o akú obchodnú spoločnosť ide.

Podľa § 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka je podnikom súbor hmotných, ako aj osobných  a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú na tento účel slúžiť.

Hmotnými zložkami podniku sú napríklad budovy, stroje, nástroje, motorové vozidlá, ktoré patria podnikateľovi a ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku. Za súčasť podniku sa považujú aj fyzické osoby, resp. zamestnanci, ktorí pre podnikateľa pracujú a  podieľajú sa na jeho podnikateľskej činnosti. Títo ľudia tvoria osobnú zložku podniku. Ďalšou dôležitou zložkou podniku sú iné hodnoty majetkovej povahy, ako napríklad ochranné známky, vynálezy, know-how, logo alebo obchodné meno.

Dedičské konanie bude prebiehať  obdobne, ako v prípade dedenia každého predmetu dedičstva.

Ak je len jeden dedič, súd mu potvrdí nadobudnutie podniku ako predmetu dedičstva. V prípade viacerých dedičov sa uzavrie dedičská dohoda, ktorá ak neodporuje dobrým mravom a zákonu, tak ju súd schváli.

V prípade, že majiteľ podniku nebol jediným vlastníkom, ale mal spolumajiteľov, predmetom dedenia bude obchodný podiel (okrem akciovej spoločnosti) a postupovať v dedičskom konaní sa bude podľa druhu obchodnej spoločnosti.

Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 7. 4. 2015

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, eb
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko