Ústredný portál verejnej správy

Bankrot a nový začiatok

Podnikanie

Keď sa povie, že niekto zbankrotoval, obvykle si predstavíme, že minul viac, ako si mohol dovoliť a má dlhy, ktoré nemá z čoho zaplatiť. To platí rovnako pre fyzické osoby ako aj pre právnické osoby.
1.Úpadok
2.Platobná neschopnosť
3.Predĺženie
4.Osobný bankrot
 

Úpadok

Dlžník je v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predĺžený. Dlžník má povinnosť úpadku predchádzať a v prípade, že mu úpadok hrozí, musí bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia na jeho odvrátenie. Dlžníkovi hrozí úpadok najmä vtedy, ak je v kríze (pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100).

Platobná neschopnosť

Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nemôže plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný záväzok. Právnická osoba je platobne neschopná, ak nemôže plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.

Praktická rada

Pri posudzovaní platobnej neschopnosti dlžníka sa za jednu pohľadávku považujú všetky pohľadávky, ktoré 90 dní pred podaním návrhu pôvodne patrili jednému veriteľovi.

Uvedené ustanovenie sa prijalo z dôvodu, aby sa zamedzilo zneužitiu podania návrhu na vyhlásenie konkurzu. V praxi sa stávalo, že ak mal jeden veriteľ viaceré neuhradené faktúry, niektoré z nich postúpil na inú osobu a tým „umelo vytvoril“ ďalšieho veriteľa a zabezpečil tak naplnenie zákonných podmienok pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu.

 

Predĺženie

Predĺžený je ten, kto má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov prevyšuje hodnotu jeho majetku (vychádza sa z účtovníctva alebo zo znaleckého posudku).

Osobný bankrot

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii nazýva osobný bankrot ako malý konkurz. Z dôvodu zrýchlenia a zefektívnenia konkurzného konania môže súd uznať konkurz za malý v prípade podnikateľov, ak spĺňajú aspoň dve z nasledujúcich podmienok: majetok, ktorý je predmetom konkurzu, neprevyšuje 165 000 eur; účtovníctvo nevykazuje obrat vyšší ako 333 000 eur za posledné uzatvorené účtovné obdobie pred vyhlásením konkurzu; podnikateľ nemá viac ako 50 veriteľov.

Osobný bankrot môžu využiť aj fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi a vedie sa voči nim exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie. V Slovenskej republike bola táto forma osobného bankrotu pomerne málo využívaná. Podmienky na vyhlásenie osobného bankrotu sa od 1. marca 2017 podstatne zjednodušili. Po novom už nemusí mať dlžník minimálny majetok v hodnote 1 659,70 eura a znížila sa aj výška poplatku za preddavok na odmenu správcu zo 650 eur na 500 eur. Tieto peniaze si pritom môže dlžník požičať od Centra právnej pomoci, ak spĺňa podmienky pre bezplatnú právnu pomoc. Požičanú sumu však bude musieť vrátiť v lehote do 3 rokov. Ak osoba nemá žiaden majetok, okrem uvedenej sumy nebude v procese bankrotu hradiť žiadny ďalší poplatok. Ak osoba nejaký majetok predsa len má, prípadné ďalšie trovy sa uhradia správcovi z rozpredaného majetku. Ďalšou dôležitou informáciou je, že nariadením vlády sa zároveň určila nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka na 10 000 eur. Pre úplnosť dopĺňame, že osobný bankrot sa smie využiť raz za 10 rokov.

Ako prebieha proces osobného bankrotu v praxi?

Najskôr treba povinne kontaktovať Centrum právnej pomoci, ktoré rozhodne, či bude dlžníka zastupovať centrum alebo určí advokáta. Pri oddlžení formou konkurzu (ak dlžník nemá majetok), hradí odmenu advokáta Centrum právnej pomoci, pri oddlžení splátkovým kalendárom (ak dlžník má majetok), hradí odmenu advokáta dlžník sám. Následne sa podáva na príslušný súd návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára, ktorý obsahuje konkrétne informácie o dlhoch, veriteľoch a majetku. Návrh je možné podať aj prostredníctvom elektronickej služby. Ak sú všetky náležitosti v poriadku, súd v lehote do 15 dní od doručenia návrhu vyhlási konkurz. Po vyhlásení konkurzu môže s majetkom nakladať už len správca, viaceré súdne konania sa zastavujú a zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, čiže do konkurznej podstaty patrí všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Novinkou je, že už priamo v uznesení o vyhlásení konkurzu alebo v uznesení o určení splátkového kalendára súd rozhodne tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené v konkurze alebo splátkovým kalendárom. Celý proces osobného bankrotu je teda omnoho rýchlejší ako „klasické“ konkurzné konanie

Na tomto mieste ešte upozorňujeme, že v lehote do 6 rokov sa môže veriteľ v osobitnom konaní domáhať zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka (napr. zatajovanie majetku, neplatenie výživného, neposkytnutie súčinnosti a podobne).


Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 

Nariadenie č. 45/2017 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii  

Dátum poslednej zmeny: 15. 4. 2019
Dátum zverejnenia: 16. 6. 2015

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, ln
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko