Ústredný portál verejnej správy

Ako sa prihlásiť na základnú umeleckú školu

Vzdelanie a šport

Umelecké školy sú spravované obcami a samosprávnymi krajmi a podliehajú nariadeniam ministerstva školstva.


Zodpovedná osoba: príslušná základná umelecká škola

Doba vyplnenia formulára: do 5 min

 1. Druhy vzdelávania na ZUŠ
 2. Odbory ZUŠ:
 3. Podmienky prijatia na štúdium v ZUŠ
 4. Prihláška na ZUŠ
 5. Prijímacie skúšky
 6. Zápis a školský rok
 7. Školné

Základná umelecká škola (ZUŠ) je vzdelávacou inštitúciou, ktorá svojim žiakom ponúka primárne umelecké vzdelanie vo viacerých odboroch. Toto vzdelanie môže následne slúžiť ako základ na pokračovanie v umeleckých odboroch alebo pedagogické vzdelávanie.

Druhy vzdelávania na ZUŠ

 • prípravné štúdium,
 • základné štúdium,
 • rozšírené štúdium,
 • skrátené štúdium a
 • štúdium pre dospelých.

Odbory ZUŠ:

Vzdelávacie odbory základnej umeleckej školy sú vyberané riaditeľom konkrétnej ZUŠ, a preto je potrebné si vopred zistiť, ktoré odbory sa budú otvárať pre určitý školský rok. Odbory základných umeleckých škôl sa delia na základné a špeciálne nasledujúco:

Základné odbory:

 • hudobný
 • tanečný
 • literárno-dramatický a
 • výtvarný

Špeciálne odbory:

 • audiovizuálna a multimediálna tvorba
 • iné

Podmienky prijatia na štúdium v ZUŠ:

Podmienkou prijatia na prípravné štúdium je splnenie požadovaných predpokladov. V prípade základného štúdia a štúdia pre dospelých je podmienkou úspešné vykonanie prijímacej talentovej skúšky vo zvolenom umeleckom odbore.

Na posúdenie študijných predpokladov a úrovne umeleckých schopností uchádzača je riaditeľom školy zvolená prijímacia komisia, ktorá predkladá návrhy na prijatie uchádzačov a ich zaradenie do štúdia. O prijatí dieťaťa na základnú umeleckú školu následne rozhoduje riaditeľ školy.

Informácie o podmienkach prijatia, termínoch a zápisoch (niektorých ZUŠ) nájdete pomocou tejto elektronickej služby.

Prihláška na ZUŠ

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom ministerstvom školstva.

Prijímacie skúšky

Prijímacie talentové skúšky prebiehajú v období od 1. apríla do 15. júna. Každá škola si individuálne určuje termín, preto je potrebné sledovať aktuálne informácie ZUŠ, na ktorú sa chcete hlásiť. Riaditeľ školy zverejní termín a miesto konania prijímacích skúšok minimálne mesiac vopred a zároveň oznámi, ktoré študijné odbory sa budú otvárať v nasledujúcom školskom roku.

Zápis a školský rok

Zápis do ZUŠ prebieha na začiatku školského roka, pričom po nástupe dieťaťa je potrebné uhradiť školné za nasledujúce obdobie (väčšinou polročné).

Obdobie školského vyučovania sa začína 2. septembra a končí sa 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka a člení sa na prvý polrok a druhý polrok. Prvý polrok sa začína 2. septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Druhý polrok sa začína 1. februára a končí sa 30. júna.

Vyučovanie žiakov môže prebiehať individuálnou alebo skupinovou formou. Počty žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch určujú učebné plány.

Školné

Výška školného závisí od všeobecne záväzného nariadenia zriaďovateľa školy, teda od obce alebo samosprávneho kraja. Bližšie informácie nájdete priamo na stránkach základných umeleckých škôl.

Dátum poslednej zmeny: 3. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 28. 9. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

 • Slovensko