Ústredný portál verejnej správy

Ako sa prihlásiť na základnú umeleckú školu

Vzdelanie a šport

Základná umelecká škola (ZUŠ) je vzdelávacou inštitúciou, ktorá svojim žiakom ponúka primárne umelecké vzdelanie vo viacerých odboroch. Toto vzdelanie môže následne slúžiť ako základ pre pokračovanie v umeleckých odboroch alebo pedagogické vzdelávanie.


Zodpovedná osoba: príslušná základná umelecká škola

Doba vyplnenia formulára: do 5 min

 1. Výber základnej umeleckej školy
 2. Odbory ZUŠ
 3. Talentové skúšky
 4. Zápis
 5. Školné
 6. Vzdelávanie

 

Výber základnej umeleckej školy

Umelecké školy sú spravované obcami a samosprávnymi krajmi a podliehajú nariadeniam Ministerstva školstva. Je na riaditeľovi, ktoré odbory na ZUŠ otvorí, a preto je vhodné si vopred zistiť, či daný odbor je na škole možné študovať.

Odbory ZUŠ

Základné odbory:

 • hudobný,
 • tanečný,
 • literárno-dramatický a
 • výtvarný.

Špeciálne odbory:

 • audio-vizuálna a multimediálna tvorba,
 • iné.

Talentové skúšky

Talentové skúšky zvyčajne prebiehajú v posledných júnových týždňoch. Uchádzač o štúdium podstúpi skúšku dokazujúcu jeho nadanie na daný umelecký odbor, pričom nemusí byť vybraný.

Informácie o podmienkach prijatia, termínoch a zápisoch (niektorých ZUŠ) nájdete pomocou tejto elektronickej služby.

Zápis

Zápis do ZUŠ prebieha na začiatku školského roka, pričom po nástupe dieťaťa je potrebné uhradiť školné za nasledujúce obdobie (väčšinou polročné).

Školné

Výška školného závisí od všeobecne záväzného nariadenia zriaďovateľa školy, teda od obce alebo samosprávneho kraja. Bližšie informácie nájdete priamo na stránkach základných umeleckých škôl.

Školné môže byť žiakovi znížené alebo odpustené, v prípade, že sa platca preukáže ako poberateľ dávky v hmotnej núdzi a prislúchajúcich príspevkov.

Vzdelávanie

ZUŠ poskytujú viaceré druhy vzdelávania:

 • prípravné štúdium,
 • základné štúdium,
 • rozšírené štúdium,
 • skrátené štúdium a
 • štúdium pre dospelých.

Dátum poslednej zmeny: 8. 1. 2018
Dátum zverejnenia: 28. 9. 2017

Zodpovednosť za obsah:

Redakcia ÚPVS, ss

Lokalita

 • Slovensko