Ústredný portál verejnej správy

Ako sa brániť proti exekúcii?

Financie

Najlepší spôsob, ako exekúcii predísť, je spolupráca s veriteľom. Ak svoj dlh nemôžete vyplatiť v plnej výške, skúste sa s veriteľom dohodnúť na splátkovom kalendári alebo ho požiadať o odklad splatnosti. Ak k dohode nedospejete a exekúcia vám začne reálne hroziť, povinnostiam sa úmyselne nevyhýbajte, neuvádzajte nepravdivé údaje a nezatajujte sa. Vždy sa snažte o dohodu a súčinnosť. V konečnom dôsledku sa tak vyhnete ďalšiemu zvyšovaniu nákladov, ktoré súvisia s trovami exekučného konania či s úrokmi z omeškania.
 1. Dohoda s veriteľom
 2. Námietky proti exekúcii
 3. Zastavenie exekúcie
 4. Vylúčenie veci z exekúcie
 5. Odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov
 6. Sťažnosť na exekútora

Dohoda s veriteľom

Aj po začatí exekúcie je možné sa s osobou, ktorá vám požičala peniaze (veriteľ), dohodnúť. Exekútor môže s dlžníkom uzavrieť dohodu o splátkach, ktorú musí veriteľ odsúhlasiť. Veriteľov súhlas sa nevyžaduje, ak sú splnené všetky nasledovné podmienky:

 • povinný (dlžník) je fyzickou osobou,
 • povinný vymáhanú sumu nespochybňuje,
 • nežiada o dohodu v splátkach opakovane,
 • vymáhaná suma je vyššia ako minimálna mzda, ale nie je vyššia ako 2 000 eur,
 • vymáhaná suma bude zaplatená najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré budú okrem prvej a poslednej splátky rovnomerne rozvrhnuté,
 • prvú splátku vo výške 50 eur zaplatí povinný do 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a vyhlási, že ďalšie splátky bude platiť mesačne ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Námietky proti exekúcii

Námietky povinného boli ako spôsob obrany proti exekúcii s účinnosťou od 1. apríla 2017 zrušené.

Zastavenie exekúcie

Do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie môže povinný podať odôvodnený návrh na zastavenie exekúcie, ktorý má odkladný účinok, čiže s výkonom exekúcie sa až do momentu rozhodnutia o návrhu nezačne. Návrh na zastavenie exekúcie je prípustné podať aj neskôr, ale nemá odkladný účinok a môžu sa namietať len skutočnosti, ktoré nastali až po podaní predchádzajúceho návrhu.
Exekúcia sa môže zastaviť v celom rozsahu alebo len čiastočne. Zastavením exekúcie sa trvalo upustí od jej vykonania.

Praktická rada

Ak zaplatíte dlh v lehote do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, ušetríte! Odmena a náhrada výdavkov exekútora sa znižuje na polovicu. Zastavenie exekúcie je rozhodnutím procesnej povahy (nerozhoduje sa ním vo veci samej), a teda zastavenie exekúcie nebráni v možnosti podania návrhu aj opätovne.

Vylúčenie veci z exekúcie

V prípade, že tretia osoba tvrdí, že má k veci patriacej do exekúcie vlastnícke alebo iné právo, môže u exekútora namietnuť neprípustnosť exekúcie. Ak s tým oprávnený (veriteľ) súhlasí alebo sa v lehote do 15 dní od upovedomenia nevyjadrí, exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie týkajúce sa iba dotknutej veci. Ak oprávnený na exekúcii predmetnej veci naďalej trvá, dotknutá osoba má do 30 dní od doručenia výzvy čas na podanie žaloby o vylúčenie veci z exekúcie na súde. Ak sa žaloba nepodá včas alebo ju súd zamietne, v exekúcii sa pokračuje.

Odklad exekúcie zo sociálnych dôvodov

Ďalšou možnosťou, ktorou na určitý čas zabránite exekúcii, je požiadať o jej odklad.
Exekútor vydá upovedomenie o odklade exekúcie zo sociálnych dôvodov, ak je povinný fyzickou osobou, podal žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásil, že sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. Exekútor odloží exekúciu na dobu uvedenú v žiadosti povinného, najdlhšie však na tri mesiace od podania žiadosti. Na dobu dlhšiu možno exekúciu odložiť len so súhlasom oprávneného.

Sťažnosť na exekútora

Ak si myslíte, že exekútor nepostupoval podľa zákona, môžete na neho podať písomne alebo ústne do zápisnice sťažnosť, ktorú prešetrí Slovenská komora exekútorov. Sťažnosť sa môže podať aj telefaxom alebo elektronickou poštou, ktorú je však potrebné do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdiť podpisom. Komora je povinná vybaviť sťažnosť na činnosť exekútora bezodkladne, najneskôr však v lehote 2 mesiacov od jej doručenia. Sťažnosť nesmie byť podaná anonymne, pretože v takom prípade sa ňou komora zaoberať nebude. O spôsobe vybavenia sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený.

Praktická rada

Ak ste sa už dostali do exekúcie a potrebujete poradiť, môžete využiť bezplatné konzultácie určené pre občanov v exekúcii, ktoré poskytuje Slovenská komora exekútorov: e-mail: poradna@ske.sk

Vysvetľujúce zákony:

Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (Exekučný poriadok)

Dátum poslednej zmeny: 13. 3. 2019
Dátum zverejnenia: 24. 9. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS, kn
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

 • Slovensko