Ústredný portál verejnej správy

Ako reklamovať chybný (vadný) výrobok

Občan a štát

Viete, aký dlhý čas má predávajúci na vybavenie vašej reklamácie? A máte nárok na vrátenie peňazí, opravu alebo výmenu? Odpovede na tieto otázky nájdete v sprievodcovi, ktorý vás prevedie reklamáciou chybného výrobku.
 1. Zistite, či je výrobok naozaj vadný
 2. Overte si záručnú dobu
 3. Priložte k reklamácii potrebný doklad
 4. Zistite, na čo máte pri vadnom výrobku nárok
 5. Často kladené otázky

Zistite, či je výrobok naozaj vadný

Skôr ako pôjdete výrobok reklamovať, overte si, či je naozaj poškodený. Všeobecne platí, že tovary sú bezchybné, ak majú požadovanú kvalitu, množstvo, mieru, hmotnosť a spĺňajú technické normy.

Za chyby, ktoré má vec pri prevzatízodpovedá predávajúci. Predávajúci však nezodpovedá za chyby, ktoré vznikli používaním či opotrebovaním. 

Záruka sa vzťahuje aj na zľavnený výrobok alebo výrobok vo výpredaji. Ak ste však dostali zľavu kvôli určitej vade, nemôžete ju potom reklamovať. Predávajúci zodpovedá aj za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

Overte si záručnú dobu 

Na Slovensku rozlišujeme zákonnú a zmluvnú záruku, pričom predávajúci zákonnú záruku skrátiť nemôže. Rozšírenú, obchodnú či servisnú záruku vám ale poskytuje nad rámec zákona. V niektorých prípadoch môže ísť o platenú službu. 

Typy zákonnej záruky:

 • všeobecná zákonná záručná doba je 24 mesiacov a vzťahuje sa na výrobky, pri ktorých zákon nestanovuje osobitnú záručnú dobu
 • osobitná záručná doba 3 roky platí pri zhotovení stavby
 • osobitná záručná doba  3 mesiace platí na práce pri oprave veci 
 • osobitná záručná doba 18 mesiacov platí pri stavebných prácach
 • pri použitých veciach môže byť záručná doba po dohode skrátená na 12 mesiacov
 • osobitná záručná doba 1 deň platí pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia

Ak je na veci, jej obale alebo návode vyznačená lehota na použitie, záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Priložte k reklamácii potrebný doklad

Ako spotrebiteľ musíte preukázať, že ste si výrobok kúpili u predávajúceho, u ktorého reklamáciu uplatňujete, a kedy ste tak urobili. 

Zákon neustanovuje, akým dokladom to máte preukázať. Najlepšie je predložiť originál dokladu o kúpe alebo záručný list, v niektorých prípadoch stačí len výpis z účtu.

Rovnako žiadny právny predpis neustanovuje, aby ste výrobok reklamovali v pôvodnom obale. To znamená, že ak už obal nemáte, predávajúci reklamáciu nemôže odmietnuť. 

Pozor si dajte v prípade predĺžených a rozšírených záruk (napríklad pri elektronike či automobiloch). Podmienky, za ktorých sa poskytne dlhšia záruka, sa môžu líšiť od podmienok pri zákonnej dvojročnej záruke. Navyše táto obchodná záruka sa môže vzťahovať len na niektorú časť výrobku. Všetky potrebné informácie o obchodnej záruke nájdete v záručnom liste.

Predávajúci vám pri žiadosti o reklamáciu musí dať potvrdenie a tiež vám musí dať doklad o tom, že reklamáciu vybavil. 

Za uplatnenie reklamácie nič neplatíte. Ako spotrebiteľ si navyše pri oprávnenej reklamácii môžete uplatňovať všetky nevyhnutné náklady, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Tip
Doklad o kúpe, pokladničný blok alebo záručný list si vždy nechajte. Predávajúci musí na žiadosť kupujúceho poskytnúť záruku písomnou formou.

Zistite, na čo máte pri vadnom výrobku nárok 

V tomto prípade záleží, či ide o odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú vadu. 

Ak ide o odstrániteľnú chybu:

 • máte právo na opravu veci alebo jej výmenu, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť chyby.  

Ak ide o neodstrániteľnú chybu, ktorá bráni užívaniu veci, ak sa po oprave vyskytne chyba opakovane, naraz sa vyskytne väčší počet chýb alebo ak predávajúci nevybaví reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia:

 • môžete si vybrať medzi výmenou alebo vrátením kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Ak ide o neodstrániteľnú chybu výrobku a tá nebráni riadnemu užívaniu veci:

 • patrí spotrebiteľovi primeraná zľava z ceny. 

Tip 

Ak ste si reklamáciu uplatnili do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci ju nemôže zamietnuť bez odborného posúdenia. Ak ste si ju uplatnili po 12 mesiacoch, predávajúci ju môže zamietnuť aj bez odborného posúdenia. Musí vás však poučiť o tom, komu môžete výrobok sami zaslať na odborné posúdenie.

Často kladené otázky 

Čo musí urobiť predávajúci, ak sa na výrobku vyskytne chyba?

Predávajúci, od ktorého ste si vadný výrobok kúpili, má povinnosť:

 • prijať reklamáciu, ktorou si uplatňujete nároky z vád výrobku,
 • vybaviť reklamáciu v zákonnej lehote 30 dní,
 • vybaviť reklamáciu niektorým zo zákonom stanovených spôsobov (výmenou, vrátením peňazí, opravou, primeranou zľavou z ceny výrobku alebo odôvodneným zamietnutím).

Dokedy musí predávajúci reklamáciu vybaviť?

Reklamáciu musí predávajúci vybaviť najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. 

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí alebo môžete požadovať výmenu výrobku. 

U koho si mám uplatniť reklamáciu?

Reklamáciu si uplatňujete u predávajúceho, u ktorého ste si výrobok zakúpili.

Ako spotrebiteľ si môžete uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke predávajúceho alebo u určenej osoby (osoba oprávnená výrobcom na vykonávanie záručných opráv, tzv. autorizovaný servis). Pri skupinových zájazdoch musí byť v mieste zájazdu po celý čas poverená osoba oprávnená vybavovať reklamácie.

Čo hrozí predávajúcemu, ak nedodrží svoje povinnosti?
Ak predávajúci nedodrží pri vybavovaní reklamácie formálny proces reklamačného konania, môžete podať podnet na príslušný orgán dohľadu. V prípade spotrebného tovaru je týmto orgánom spravidla Slovenská obchodná inšpekcia

Ak orgán dohľadu zistí porušenie povinnosti predávajúceho pri vybavovaní reklamácie, uloží mu sankciu. Orgány dohľadu však neriešia spory ohľadom spôsobu vybavenia reklamácie medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi. 

Čo ak mi chybný výrobok spôsobil škodu?

Ak vám výrobok spôsobil škodu (napríklad zranenie či poškodenie majetku), máte nárok na náhradu škody. 

Akým spôsobom sa uplatňuje náhrada škody?

Nárok na náhradu škody si môžete uplatniť súdnou cestou alebo mimosúdne. Ako poškodený musíte na uplatnenie svojho nároku na náhradu škody preukázať, že:

 • škoda vznikla
 • výrobok bol chybný 
 • medzi chybou výrobku a škodou je príčinná súvislosť

Ako riešiť situáciu, keď nie som spokojný s výsledkom reklamácie?
V takom prípade sa s predávajúcim môžete dohodnúť mimosúdnou i súdnou cestou. Existuje viacero inštitúcií, ktoré vám v tomto prípade môžu pomôcť vrátane Európskeho spotrebiteľského centra (ak ide o cezhraničný spor), mediátora či spotrebiteľského združenia. Môžete využiť aj systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Viac informácií nájdete v tomto článku alebo Zákone o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Dátum poslednej zmeny: 21. 8. 2023
Dátum zverejnenia: 30. 11. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Slovenská obchodná inšpekcia, Ministerstvo hospodárstva SR
+421 850 111 937
info@soi.sk