Ústredný portál verejnej správy

Ako prihlásiť dieťa cudzincov na vzdelávanie na základnej umeleckej škole?

Vzdelanie a šport

V tejto časti nájdete informácie o podmienkach umeleckého vzdelávania a výchovy detí občanov žijúcich v rámci a mimo EÚ v základných umeleckých školách v Slovenskej republike, o podmienkach na prijatie na štúdium v základnej umeleckej škole, o zaradení dieťaťa do príslušného štúdia, o hodnotení žiaka a o trvaní školského roka. Ďalej informácie o dôležitých kontaktoch, právnych predpisoch v rámci tejto životnej situácie.

Práva, povinnosti a ostatné pravidlá na tejto stránke sa týkajú cudzincov, ktorí chcú prihlásiť seba alebo svoje dieťa na štúdium v základnej umeleckej škole v Slovenskej republike.

Na účely zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa cudzincami myslia deti:
a)          osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti, s povoleným pobytom na území SR,
b)          žiadateľov o udelenie azylu na území SR podľa osobitného predpisu,
c)          Slovákov žijúcich v zahraničí,
d)          ako žiadatelia o udelenie azylu podľa osobitného predpisu,
e)          ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území SR bez sprievodu zákonného zástupcu.

Týmto deťom (okrem detí podľa písmena e) sa podľa § 146 ods. 2 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje výchova a vzdelávanie aj v základných umeleckých školách v SR za tých istých podmienok ako občanom SR.

 1. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?
 2. Čo všetko čaká občana
 3. Na koho sa môže občan obrátiť v prípade, ak si nevie rady
 4. Sankcie za nedodržanie povinnosti

1. Čo všetko si musí občan EU pripraviť ešte predtým, než „začne vybavovať“ (nástroje, dokumenty, doklady, potvrdenia...) a kde to nájde / získa?

Štúdium v základnej umeleckej škole

Základná umelecká škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých.

Vyučovanie je individuálne a skupinové. Počty žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch určujú učebné plány.

Do prípravného štúdia prijíma riaditeľ školy žiakov na základe posúdenia predpokladov na štúdium vo zvolenom umeleckom odbore. Po skončení prípravného štúdia nevzniká žiakovi nárok na prijatie do základného štúdia.

Do základného štúdia, skráteného štúdia a štúdia pre dospelých prijíma riaditeľ školy žiakov na základe výsledkov talentovej skúšky, pričom môže doň prijať aj nadaných žiakov, ktorí nedosiahli alebo prekročili vek odporúčaný v učebnom pláne umeleckého odboru alebo študijného zamerania.

Na posúdenie študijných predpokladov uchádzačov na štúdium zriaďuje riaditeľ školy trojčlennú prijímaciu komisiu a vymenúva jej členov.

Na základe odporúčania prijímacej komisie môže uchádzačov, ktorí prekročili odporúčaný vek pre štúdium, zaradiť do vyššieho ako prvého ročníka.

Do rozšíreného štúdia zaraďuje riaditeľ školy na návrh triedneho učiteľa žiakov, ktorí úspešne vykonali komisionálnu skúšku.

Dosiahnuté stupne umeleckého vzdelávania a doklady o vzdelaní

Základné umelecké vzdelanie môže žiak získať úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v základnej umeleckej škole. Základné umelecké vzdelanie sa člení na:

 • primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou,
 • nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia základnej umeleckej školy; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou.

Žiadosť o prijatie do základnej umeleckej školy obsahuje:

Aké údaje vyžaduje základná umelecká škola v žiadosti o prijatie na štúdium v základnej umeleckej škole?

Prihláška na štúdium sa podáva na tlačive schválenom ministerstvom školstva. Podmienkou prijatia na štúdium je splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom štúdiu alebo úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom umeleckom odbore v základnom štúdiu alebo v štúdiu pre dospelých.

Prijímacie skúšky na štúdium v základnej umeleckej škole sa konajú spravidla od 1. apríla do 15. júna.

Termín a miesto konania prijímacej skúšky vyhlasuje riaditeľ školy najmenej jeden mesiac vopred; zároveň oznámi umelecké odbory a študijné zamerania, do ktorých sa môžu uchádzači prijať.

Požadované údaje:

 • meno a priezvisko,
 • dátum a miesto narodenia,
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • rodné číslo,
 • štátna príslušnosť,
 • národnosť.

Aké údaje vyžaduje základná umelecká škola pri identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka?

 • meno a priezvisko,
 • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • kontakt na účely komunikácie.

Zaradenie dieťaťa do príslušného ročníka

Riaditeľ školy zaraďuje žiakov do jednotlivých ročníkov na základe odporúčania prijímacej komisie.

Hodnotenie žiaka

Dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacej práce v základnej umeleckej škole je klasifikácia a hodnotenie žiakov.

Priebežná klasifikácia a hodnotenie sa uplatňuje pri posudzovaní čiastkových výsledkov a prejavov žiaka a má hlavne motivačný charakter. Súhrnná klasifikácia a hodnotenie žiaka sa uskutočňuje na konci prvého a druhého polroka školského roka a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov.

2. Čo všetko čaká občana

Prijímanie dieťaťa cudzincov s povoleným pobytom na území SR na štúdium v základnej umeleckej škole:

Podmienkou prijatia na prípravné štúdium je splnenie požadovaných predpokladov a podmienkou prijatia na základné štúdium a štúdium pre dospelých je úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom umeleckom odbore.

Dispozície žiakov a úroveň umeleckých schopností posudzujú prijímacie komisie, ktoré riaditeľ školy na tento účel zriaďuje a ktoré mu predkladajú návrhy na prijatie žiakov a ich zaradenie do štúdia.

O prijatí dieťaťa na základnú umeleckú školu rozhoduje riaditeľ školy.

Kde sa konajú prijímacie skúšky?

Miesto konania prijímacej skúšky určuje riaditeľ školy najmenej jeden mesiac vopred. V uvedenej lehote vopred oznámi umelecké odbory a študijné zamerania, do ktorých sa môžu uchádzači prijať. Spravidla oznámi aj termín a miesto zverejnenia výsledkov prijímacích skúšok.

Kedy sa konajú prijímacie skúšky?

Riaditeľ školy určí obdobie konania prijímacích skúšok v období od 1. apríla do 15. júna. Ak príde cudzinec s dieťaťom v inom mesiaci do SR, môže aj počas školského roka požiadať o prijatie na štúdium v základnej umeleckej škole.

Kedy začína a kedy končí školský rok?

Obdobie školského vyučovania (ďalej len „vyučovanie“) sa začína 2. septembra a končí sa 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka; člení sa na prvý polrok a druhý polrok. Prvý polrok sa začína 2. septembra a končí sa 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Druhý polrok sa začína 1. februára a končí sa 30. júna.

3. Na koho sa môže občan obrátiť, ak si nevie rady

Podrobnejšie informácie o postupe prihlásenia sa na štúdium v základnej umeleckej škole, ako aj o samotnom štúdiu, môže poskytnúť:

 • konkrétna základná umelecká škola, na ktorú chce občan prihlásiť svoje dieťa na štúdium,
 • príslušný školský úrad obce.

4. Sankcie za porušenie povinností

Dieťa nebude môcť byť prijaté na štúdium v základnej umeleckej škole v prípade, že zákonný zástupca:

 • nepríde s dieťaťom na prijímacie skúšky,
 • neposkytne škole potrebné údaje.

Dátum poslednej zmeny: 18. 2. 2021
Dátum zverejnenia: 15. 10. 2020

Zodpovednosť za obsah:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
+421 2/59374111
info@minedu.sk

Lokalita

 • Slovensko