Ústredný portál verejnej správy

Ako postupovať v prípade úmrtia živnostníka

Rodina a vzťahy

V prípade úmrtia živnostníka majú pozostalí na výber pokračovať v živnosti alebo nie. Postup ako pokračovať v podnikaní po smrti podnikateľa, nie je upravený iba v jednom právnom predpise. V prípade, že dedič nemá záujem pokračovať v podnikaní po zomrelom živnostníkovi, tak má povinnosť podať do 3 mesiacov po skončení posledného zdaňovacieho obdobia daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň.

Ak sa po úmrtí živnostníka pokračuje v podnikaní

Postup ako pokračovať v podnikaní po smrti podnikateľa, nie je upravený iba v jednom právnom predpise. Živnostenský zákon ustanovuje, kto je oprávnený po smrti fyzickej osoby pokračovať v živnosti až do skončenia konania o prejednaní dedičstva. Sú to:

  • dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
  • dedičia zo závetu a pozostalý manžel, v tom prípade ak nie je dedičom, ale je spoluvlastníkom majetku, ktorý sa používa na prevádzkovanie živnosti,
  • správca dedičstva ustanovený súdom.

Pokračovanie v živnosti sú dedičia povinní oznámiť živnostenskému úradu do jedného mesiaca od úmrtia živnostníka a správca dedičstva do jedného mesiaca od vymenovania do funkcie. Oprávnené osoby musia do šiestich mesiacov od skončenia dedičského konania získať vlastné živnostenské oprávnenie. Ak ho nezískajú v stanovenej lehote, nemôžu ďalej v podnikaní pokračovať. Výnimkou je pozostalý manžel ak bol spoluvlastníkom majetku využívaného v súvislosti s podnikaním, alebo nadobudol dedičský podiel, môže pokračovať v živnosti aj po tejto lehote na základe živnostenského oprávnenia zomretého.

Povinnosti voči správcovi dane

Oprávnená osoba, ktorá pokračuje v živnosti po úmrtí živnostníka, je povinná najneskôr do 15 dní odo dňa jeho úmrtia požiadať príslušný daňový úrad, aby vyznačil v osvedčení o registrácii pre daň zomretého dodatok, v ktorom uvedie meno, priezvisko a bydlisko osoby pokračujúcej v živnosti. Toto osvedčenie s dodatkom je platné do konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve. To znamená, že pokračovateľovi v živnosti sa nové osvedčenie nevydáva. Spôsob podania žiadosti nie je stanovený, preto sa použijú všeobecné pravidlá pre podania podľa § 13 daňového poriadku.

Osoba pokračujúca v živnosti sa pokladá za platiteľa dane od úmrtia živnostníka až do skončenia konania o dedičstve.

Osoba pokračujúca v živnosti vo faktúrach vyhotovených do skončenia posledného zdaňovacieho obdobia uvádza svoje meno, priezvisko a miesto podnikania, pričom za posledné zdaňovacie obdobie sa pokladá obdobie, v ktorom sa skončí konanie o dedičstve.

Daňové priznanie je osoba povinná podať do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia a v rovnakej lehote je osoba povinná zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť.

Ak sa po úmrtí živnostníka nepokračuje v podnikaní

V prípade, že dedič nemá záujem pokračovať v podnikaní po zomrelom živnostníkovi, tak má povinnosť podať do 3 mesiacov po skončení posledného zdaňovacieho obdobia daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Posledným zdaňovacím obdobím je obdobie, v ktorom došlo k úmrtiu živnostníka. Jeho uplynutím zaniká aj platnosť osvedčenia o registrácii pre daň a aj platnosť identifikačného čísla pre daň.

Vysvetľujúce zákony:

zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Dátum poslednej zmeny: 22. 3. 2016
Dátum zverejnenia: 30. 7. 2014

Zodpovednosť za obsah:

redakcia ÚPVS (mh)
redakcia@nases.gov.sk

Lokalita

  • Slovensko