Ústredný portál verejnej správy

Záložné právo

Štátna správa sk

Záložné právo je právny prostriedok zabezpečenia pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. V slovenskom právnom poriadku je tento inštitút upravený § 151a až § 151me občianskeho zákonníka (40/1964 Zb.).  

Späť na zoznam