Ústredný portál verejnej správy

ÚPSVaR

[]

Je skratka pre Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny. V oblasti sociálnych vecí vykonáva ÚPSVaR štátnu správu na úseku štátnych sociálnych dávok, sociálnej pomoci, poradensko-psychologických služieb, sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. V oblasti služieb zamestnanosti vykonáva štátnu správu v nasledovných oblastiach: evidencia nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie, evidencia voľných pracovných miest, sprostredkovanie vhodného zamestnania, poskytovanie poradenských služieb, vzdelávanie a príprava pre trh práce, implementácia aktívnych opatrení na trhu práce, zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov, prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu.

Späť na zoznam