Ústredný portál verejnej správy

Ťarcha

Štátna správa sk

Pojem využívaný pre vecné bremeno (predkupné právo, záložné právo, právo doživotného bývania a užívania a pod.) a iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné bremená.

Späť na zoznam