Ústredný portál verejnej správy

Štátna správa

Štátna správa sk

Je súhrn orgánov štátnej správy, prípadne len výkonných orgánov štátu a jedna z foriem základných činností štátu (popri zákonodarnej, súdnej (a prokuratúrnej) činnosti). Vykonávajú ju a jej nositeľmi sú orgány nazývané orgány štátnej správy v zmysle tkzv. kompetenčného zákona č 575/2001 Z.z. Na Slovensku sa štátna správa rozdeluje:

  1. ústredná štátna správa - vláda, ministerstvá a ďalšie ústredné orgány
  2. miestna štátna správa - iba obvodné úrady (krajské úrady boli zrušené zákonom č. 254/2007 Z.z.)
  3. Špecializovaná miestna štátna správa - na úsekoch cestnej dopravy a pozemných komunikácií, pozemkového a lesného hospodárstva, sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti, ochrany životného prostredia, školstva atď.
Späť na zoznam