Ústredný portál verejnej správy

Petícia

[]

Pod petíciou sa rozumie právo občana spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou. Podmienky podania petície upravuje Zákon 242/1998 Z.z., 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Späť na zoznam