Ústredný portál verejnej správy

Petícia

Pod petíciou sa rozumie právo občana spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťou, návrhom alebo sťažnosťou. Podmienky podania petície upravuje zákon č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve.

Späť na zoznam