Ústredný portál verejnej správy

ITMS

Skratka pre informačný systém slúžiaci na zabezpečenie jednotného spôsobu evidencie, spracovávania, exportu a monitorovania dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite programov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Späť na zoznam