Ústredný portál verejnej správy

Habilitácia

[]

Je dosiahnutie akademickej hodnosti docenta na vysokej škole alebo skrátené označenie pre habilitačné pokračovanie. Habilitácia je výsledkom habilitačného pokračovania, ktorého súčasťou je obhajoba habilitačnej práce a habilitačná prednáška. Podmienky vymenúvania docentov presne neupravuje zákon, ale je v pôsobnosti vedeckej rady vysokej školy.

Späť na zoznam