Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 1 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 1

Žiadosť o trvalé alebo dočasné vyradenie vozidla z evidencie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služba umožňuje vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla, na spracovanie ktorého sa nevzťahujú ustanovenia o spracovaní starých vozidiel podľa osobitného predpisu, požiadať orgán Policajného zboru o dočasné alebo trvalé vyradenie vozidla z evidencie, pričom je povinný žiadosť podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Orgán Policajného zboru dočasne alebo trvalo vyradí vozidlo z evidencie, ak tomu nebránia iné zákonné dôvody, o čom je žiadateľ informovaný správou do jeho dátovej schránky.

1 z celkovo 1 strán.