Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 9 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 9

Plnenie oznamovacích povinností na úseku verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou
Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, vykonávajúcu činnosti spojené s oblasťou verejného zdravia, ktorá má v určených prípadoch povinnosť predkladať oznámenia. Systém proaktívne ponúkne príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý danú službu rieši na základe vecnej a zároveň miestnej príslušnosti, zároveň doplní zoznam príloh k podaniu podľa obsahu formulára a odošle potvrdenie o prijatí podania. Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydá potvrdenie splnenia oznamovacej povinnosti. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s eID s čipom. Podanie nie je potrebné podpísať KEP/ZEP.

Podávanie návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky, na zmenu v ich prevádzkovaní alebo na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky na úrady verejného zdr...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou
Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky, vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní alebo o návrhu na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky a o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov. Systém proaktívne ponúkne príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý danú službu rieši na základe vecnej a zároveň miestnej príslušnosti žiadateľa. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s občianskym preukazom s čipom (eID) . Podanie je potrebné podpísať elektronickým podpisom.

Podávanie odvolania voči rozhodnutiu správneho orgánu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou
Prostredníctvom tejto služby má účastník konania možnosť podať odvolanie voči vydanému rozhodnutiu v prípade, že nie je spokojný s vydaným rozhodnutím. Toto rozhodnutie môže napadnúť odvolaním. Odvolanie je podľa súčasnej právnej úpravy jedným z riadnych opravných prostriedkov. Systém proaktívne ponúkne príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý rozhodnutie vydal a odošle potvrdenie o prijatí podania. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s občianskym preukazom s čipom (eID) . Podanie je potrebné podpísať elektronickým podpisom.

Podávanie oznámení o začatí prevádzky priestorov na úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou
Prostredníctvom tejto služby si môže fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba splniť písomnú oznamovaciu povinnosť o začatí prevádzky priestorov voči príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v prípadoch, kedy nie je potrebné začať prevádzku priestorov až na základe jeho súhlasného rozhodnutia. Systém proaktívne ponúkne príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý danú službu rieši na základe vecnej a miestnej príslušnosti, zároveň doplní zoznam príloh k podaniu podľa obsahu formulára a odošle potvrdenie o prijatí podania. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s eID s čipom. Podanie je potrebné podpísať KEP/ZEP.

Podávanie podnetov na úseku verejného zdravotníctva a radiačnej ochrany

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou
Prostredníctvom tejto služby je možné oznámiť nedostatky, nesprávny postup alebo nesúlad v oblasti ochrany verejného zdravia alebo radiačnej ochrany, ak sa osoba podávajúca podnet domnieva, že sú porušené právne predpisy alebo dochádza k ich obchádzaniu. Systém proaktívne ponúkne príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý danú službu rieši na základe vecnej a zároveň miestnej príslušnosti a odošle potvrdenie o prijatí podania. Predvolený úrad verejného zdravotníctva písomne oznámi výsledok preverenia podnetu podávajúcemu, ktorý oznámil nedostatky, nesprávny postup alebo nezrovnalosti v oblasti verejného zdravia alebo radiačnej ochrany. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s eID s čipom. Podanie nie je potrebné podpísať KEP/ZEP.

1 2 z celkovo 2 strán.