Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 9 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 9

Plnenie oznamovacích povinností na úseku verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
Služba je určená pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, vykonávajúcu činnosti spojené s oblasťou verejného zdravia, ktorá má v určených prípadoch povinnosť predkladať oznámenia. Systém proaktívne ponúkne príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý danú službu rieši na základe vecnej a zároveň miestnej príslušnosti, zároveň doplní zoznam príloh k podaniu podľa obsahu formulára a odošle potvrdenie o prijatí podania. Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydá potvrdenie splnenia oznamovacej povinnosti. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s eID s čipom. Podanie nie je potrebné podpísať KEP/ZEP.

Podávanie návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky, na zmenu v ich prevádzkovaní alebo na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky na úrady verejného zdr...

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky, vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní alebo o návrhu na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky a o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov. Systém proaktívne ponúkne príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý danú službu rieši na základe vecnej a zároveň miestnej príslušnosti žiadateľa. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s občianskym preukazom s čipom (eID) . Podanie je potrebné podpísať elektronickým podpisom.

Podávanie odvolania voči rozhodnutiu správneho orgánu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
Prostredníctvom tejto služby má účastník konania možnosť podať odvolanie voči vydanému rozhodnutiu v prípade, že nie je spokojný s vydaným rozhodnutím. Toto rozhodnutie môže napadnúť odvolaním. Odvolanie je podľa súčasnej právnej úpravy jedným z riadnych opravných prostriedkov. Systém proaktívne ponúkne príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý rozhodnutie vydal a odošle potvrdenie o prijatí podania. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s občianskym preukazom s čipom (eID) . Podanie je potrebné podpísať elektronickým podpisom.

Podávanie oznámení o začatí prevádzky priestorov na úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
Prostredníctvom tejto služby si môže fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba splniť písomnú oznamovaciu povinnosť o začatí prevádzky priestorov voči príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v prípadoch, kedy nie je potrebné začať prevádzku priestorov až na základe jeho súhlasného rozhodnutia. Systém proaktívne ponúkne príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý danú službu rieši na základe vecnej a miestnej príslušnosti, zároveň doplní zoznam príloh k podaniu podľa obsahu formulára a odošle potvrdenie o prijatí podania. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s eID s čipom. Podanie je potrebné podpísať KEP/ZEP.

Podávanie podnetov na úseku verejného zdravotníctva a radiačnej ochrany

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza
Prostredníctvom tejto služby je možné oznámiť nedostatky, nesprávny postup alebo nesúlad v oblasti ochrany verejného zdravia alebo radiačnej ochrany, ak sa osoba podávajúca podnet domnieva, že sú porušené právne predpisy alebo dochádza k ich obchádzaniu. Systém proaktívne ponúkne príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý danú službu rieši na základe vecnej a zároveň miestnej príslušnosti a odošle potvrdenie o prijatí podania. Predvolený úrad verejného zdravotníctva písomne oznámi výsledok preverenia podnetu podávajúcemu, ktorý oznámil nedostatky, nesprávny postup alebo nezrovnalosti v oblasti verejného zdravia alebo radiačnej ochrany. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s eID s čipom. Podanie nie je potrebné podpísať KEP/ZEP.

1 2 z celkovo 2 strán.