Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 3 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 3

Podávanie žiadosti o vydávanie rozhodnutí na úseku verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia pre vykonávanie činnosti v oblasti verejného zdravia. Systém proaktívne ponúkne príslušný úrad verejného zdravotníctva, ktorý danú službu rieši na základe vecnej a zároveň miestnej príslušnosti, zároveň doplní zoznam príloh k podaniu podľa obsahu formulára a odošle potvrdenie o prijatí podania. Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydá rozhodnutie na úseku verejného zdravotníctva na základe žiadosti. Pre využitie služby je potrebné prihlásenie s eID s čipom. Podanie je potrebné podpísať KEP/ZEP.

Publikovanie informácií Úradom verejného zdravotníctva SR a Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Publikovanie informácií RÚVZ v Galante pre občanov a podnikateľov v oblasti verejného zdravotníctva. Poskytovanie všeobecných informácií o činnosti úradu v okrese Galanta.Publikované sú: informácie o nebezpečných výrobkoch, register odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti, kvalita vôd na kúpanie počas kúpacej sezóny, kvalita pitnej vody, epidemiologická situácia v okrese Galanta, tlačivá a ďalšie užitočné informácie pre verejnosť v problematike ochrany a podpory zdravia.

Všeobecná agenda

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Galanta
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

1 z celkovo 1 strán.