Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 19 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 19

Doplnenie príloh geotagovanej fotodokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje doposlanie príloh geotagovanej fotodokumentácie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Doposlanie sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

Doposlanie príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok; Pôdohospodárska platobná agentúra

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje doposlanie príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre výzvu 51/PRV/2021; podopatrenie 4.2, Pôdohospodárskej platobnej agentúry, v prípade že objem príloh je nad 50MB. Doposlanie sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

Podávanie doplnenia k žiadosti o nenávratný finančný príspevok Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje doplnenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Formulár na doplnenie a zaslanie je univerzálny pre rôzne druhy doplnenia informácií či dokumentov k žiadosti projektových podpôr Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Podávanie registračného formulára pre priame podpory v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (registrácia/zmena údajov)

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje podávanie registračného formulára pre priame podpory v prípade, že sa jedná o nového prijímateľa (žiadateľa), ktorý nedisponuje identifikačným číslom PPA. Taktiež je možné uvedenou službou požiadať o zmenu/doplnenie údajov už podaného registračného formulára pre priame podpory, resp. požiadať o prístupy do aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA). Žiadosť sa podáva elektronicky a pre jej podávanie je potrebné eID a KEP (kvalifikovaný elektronický podpis), tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojím KEP alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom.

Podávanie žiadostí na podopatrenie 8.5 "Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov" v Pôdohospodárskej plato...

Pôdohospodárska platobná agentúra
Služba umožňuje podanie žiadosti o NFP PRV k výzve č. 55/PRV/2022 - Opatrenie č. 8 Investície do rozvoja lesných oblasti a zlepšenia životaschopnosti lesov - Podopatrenie č. 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov.

1 2 3 4 z celkovo 4 strán.