Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 8 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 8

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obec Nižná Slaná (OVM)
Oznámením sa poplatník hlási k poplatkovej povinnosti, prípadne oznamuje dôvody pre jej zmenu alebo zánik. Vznik poplatkovej povinnosti je povinný poplatník v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť najneskôr do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti. Ak sa preukáže využívanie množstevného zberu, obec poplatok nevyrubuje rozhodnutím.

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

Obec Nižná Slaná (OVM)
Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú podmienky pre oznamovanie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti elektronickou formou. Ide o rozhodujúce skutočnosti pre vyrubovanie dane miestne príslušnou obcou na základe údajov uvedených v oznámení. Pri miestnych daniach sa oznámenia nepodávajú v prípade, ak nenastali zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach majúcich vplyv na výšku dane, prípadne nenastali skutočnosti, s ktorými obec v rámci všeobecne záväzného nariadenia ustanovila zníženú sadzbu danie alebo daň odpustila. Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa

Obec Nižná Slaná (OVM)
Daňovník oznamuje vznik daňovej povinnosti prostredníctvom daňového priznania. Daňové priznanie k dani za psa sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane.

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Obec Nižná Slaná (OVM)
Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú podmienky pre oznamovanie vzniku, zmeny a zániku daňovej povinnosti elektronickou formou. Ide o rozhodujúce skutočnosti pre vyrubovanie dane miestne príslušnou obcou na základe údajov uvedených v oznámení. Pri miestnych daniach sa oznámenia nepodávajú v prípade, ak nenastali zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach majúcich vplyv na výšku dane, prípadne nenastali skutočnosti, s ktorými obec v rámci všeobecne záväzného nariadenia ustanovila zníženú sadzbu danie alebo daň odpustila. Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie podľa § 754 až 759 Občianskeho zákonníka v ubytovacom zariadení (ďalej len "zariadenie"), ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stavbe slúžiacej na viaceré účely. Obec určí sadzbu dane v eurách na osobu a prenocovanie.

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Obec Nižná Slaná (OVM)
Prostredníctvom eSlužby sa vytvárajú podmienky pre vyplnenie a podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti. Na základe identifikácie daňovníka sa vyhľadajú informácie, potrebné k podaniu daňového priznania, ktoré sú k dispozícii vo verejných registroch. Po podaní daňového priznania služba vystaví daňovníkovi potvrdenie o podaní daňového priznania prostredníctvom eSlužby.

1 2 z celkovo 2 strán.