Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 3 Počet inštitúcií: 2 Počet nájdených záznamov: 4

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Obec Cífer
Predmetom dane z nehnuteľností je daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Podávanie daňového priznania k dani za psa

Obec Cífer
Držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa VZNIKU daňovej povinnosti (t.j. ak držiteľ vlastní psa staršieho ako 6 mesiacov) podať daňové priznanie.

Všeobecná agenda

Obec Cífer
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

Všeobecná agenda

Zverejňovanie na CUET - Obec Cífer
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované kvalifikovaným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

1 z celkovo 1 strán.