Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 7 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 7

Elektronická úradná tabuľa

Mestská časť Košice - Sever (OVM)
Služba slúži na povinné zverejňovanie informácií na elektronickej úradnej tabuli mesta Košice a mestských častí Košíc. Informácie zverejňované na elektronickej úradnej tabuli majú najmä povahu aktualít z presne definovaných oblastí činnosti samosprávy mesta.

Informovanie o činnosti obce

Mestská časť Košice - Sever (OVM)
Obec zverejňuje informácie o svojej činnosti a individuálne sprístupňuje informácie na základe žiadostí fyzických a právnických osôb.

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Mestská časť Košice - Sever (OVM)
Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné právne predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má zároveň povinná osoba k dispozícii, je verejne prístupná. Informácia sa sprístupní len za predpokladu, že ju povinná osoba má vo sfére svojej dispozície a zároveň jej uvoľnenie nie je vylúčené niektorým z iných zákonov. Podanie a poskytnutie informácie je možné vykonať osobne, poštou, telefonicky, faxom, emailom alebo iným spôsobom, ktorý je na jednej aj na druhej strane technicky vykonateľný.

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Mestská časť Košice - Sever (OVM)
Služba zabezpečuje podanie žiadosti stavebníka o určenie, zmenu alebo zrušenie súpisného čísla pri stavbách.

Všeobecná agenda

Mestská časť Košice - Sever (OVM)
Služba všeobecnej agendy je podanie, ktoré je neanonymné a podpisované zaručeným elektronickým podpisom. Umožňuje vytvoriť podanie vyplnením na to určeného formulára, ktoré podávajúci odošle zvolenému orgánu verejnej moci.

1 2 z celkovo 2 strán.