Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 65 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 65

Elektronická úradná tabuľa

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice (OVM)
Mesto Bratislava a mestské časti Bratislavy povinne informuje o svojej činnosti informuje na úradnej tabuli. Všetky informácie, ktoré podľa osobitných právnych predpisov povinne zverejnené. Zverejňujú sa informácie podľa požiadaviek manažmentu a zastupiteľstva mesta a mestských častí.

Informovanie o činnosti obce

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice (OVM)
Povinnosť obcí poskytovať primeraným spôsobom informácie o svojej činnosti vyplýva z ústavy (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR). Obec zverejňuje informácie o svojej činnosti individuálne sprístupňuje informácií na základe žiadostí fyzických osôb a právnických osôb. Obce niektoré informácie povinne zverejňujú aktívne. Zverejňovaním informácie sa rozumie taký spôsob, ktorý každému umožní zverejnenú informáciu opakovane vyhľadávať a získavať.

Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice (OVM)
Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Informovanie o dani za predajné automaty

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice (OVM)
Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje. 

Informovanie o dani za psa

Mestská časť Bratislava - Podunajské Biskupice (OVM)
Predmetom dane za psa je pes chovaný právnickou alebo fyzickou osobou. Daň sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 z celkovo 13 strán.