Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 139 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 139

Diskusné fórum

Mesto Tvrdošín (OVM)
Táto eSlužba vytvára moderný virtuálny priestor pre diskusie obyvateľov obce navzájom, či so zástupcami samosprávy. Predmetom diskusií môžu byť aktuálne témy, výmena názorov na riešenia či dianie v obci. Vytváranie elektronických diskusných fór nie je zákonom predpísané, no je možnosťou, ktorú ponúkajú popri štandardných možnostiach diskusie akými sú zhromaždenie obyvateľov obce, či vystúpenia obyvateľov v rámci rokovania obecného zastupiteľstva elektronické prostriedky. Diskusia by mala smerovať k výmene názorov, názorovému zbližovaniu a vytváraniu konsenzuálnych a konštruktívnych riešení komplikovaných, či nejednoznačných otázok a problémov. Aby taká bola, mali by k tomu prispievať všetci diskutujúci.

Elektronická úradná tabuľa

Mesto Tvrdošín (OVM)
eSlužba, ktorá je elektornickým zrkadlom bežnej úradnej tabule. Úradná tabuľa je nástroj na informovanie verejnosti o dôležitých záležitostiach v rámci správy obce, alebo iných orgánov verejnej správy. Slúži predovšetkým na doručovanie oznamov a rozhodnutí ak je počet adresátov neznámy, alebo príliš veľký, aby im mohlo byť rozhodnutie alebo oznam doručený priamo. Úradná tabuľa sa ako základný oficiálny informačný kanál používa na zverejňovanie oficiálnych oznamov obce, zverejňujú sa na nej návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, oznámenia o zrušení trvalého pobytu, doručené zásielky osobám s adresou doručovania v sídle obecného úradu, vykonávajú sa prostredníctvom nej doručenia verejnou vyhláškou, zverejňujú sa dôležité oznamy, napr. o mieste a čase volieb a podobne.

Elektronické verejné obstarávanie

Mesto Tvrdošín (OVM)
Elektronické verejné obstarávanie je riešené v rámci služieb verejného obstarávania predovšetkým prostredníctvom elektronického trhoviska – elektronického kontraktačného systému (EKS). EKS je od 01. 02. 2015 v riadnej prevádzke, pričom od 01. 03. 2015 je povinné pre všetkých verejných obstarávateľov.

Informovanie o centrách voľného času

Mesto Tvrdošín (OVM)
Centrum voľného času je jedným z školských výchovnovzdelávacích zariadení, ktoré zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Prostredníctvom informovania o centrách voľného času sa poskytujú informácie o existencii centier voľného času na území obce, základné informácie a kontaktné informácie o jednotlivých centrách voľného času, ponuke a podmienkach poskytovania ich služieb.

Informovanie o cestovnom ruchu

Mesto Tvrdošín (OVM)
Cestovný ruch je jednou z významných ekonomických činností obcí. Prostredníctvom poskytovania informácií o cestovnom ruchu môžu byť verejnosti sprostredkované základné informácie o existencii oblastnej organizácie cestovného ruchu, jej členoch a poslaní, koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ročných plánov aktivít, monitorovacej správy o vývoji cestovného ruchu. Taktiež môžu byť predmetom informácie o vytvorených programoch, plánoch, stratégiách zameraných na rozvoj cestovného ruchu. Prostredníctvom tejto služby môže zverejňovať základné štatistické informácie. Taktiež môžu byť zverejnené informácie obci, o atrakciách nachádzajúcich sa v obci alebo jej blízkosti, o službách poskytovaných v rámci turistického ruchu na území obce, o službách poskytovaných v rámci cestovného ruchu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 z celkovo 28 strán.