Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 94 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 94

Elektronická úradná tabuľa

Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
eSlužba, ktorá je elektornickým zrkadlom bežnej úradnej tabule. Úradná tabuľa je nástroj na informovanie verejnosti o dôležitých záležitostiach v rámci správy obce, alebo iných orgánov verejnej správy. Slúži predovšetkým na doručovanie oznamov a rozhodnutí ak je počet adresátov neznámy, alebo príliš veľký, aby im mohlo byť rozhodnutie alebo oznam doručený priamo. Úradná tabuľa sa ako základný oficiálny informačný kanál používa na zverejňovanie oficiálnych oznamov obce, zverejňujú sa na nej návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, oznámenia o zrušení trvalého pobytu, doručené zásielky osobám s adresou doručovania v sídle obecného úradu, vykonávajú sa prostredníctvom nej doručenia verejnou vyhláškou, zverejňujú sa dôležité oznamy, napr. o mieste a čase volieb a podobne.

Elektronické verejné obstarávanie

Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Elektronické verejné obstarávanie je riešené v rámci služieb verejného obstarávania predovšetkým prostredníctvom elektronického trhoviska – elektronického kontraktačného systému (EKS). EKS je od 01. 02. 2015 v riadnej prevádzke, pričom od 01. 03. 2015 je povinné pre všetkých verejných obstarávateľov.

Licencovanie mestskej autobusovej dopravy

Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Prostredníctvom eSlužby sa zabezpečuje doručovanie žiadosti o vydanie dopravnej licencie v mestskej doprave žiadateľa obsahujúcej predpísané náležitosti, ktorými žiadateľ preukazuje splnenie podmienok pre vydanie licencie na prevádzku mestskej autobusovej dopravy.

Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Notifikačná služba nie je legislatívne upravenou službou, ide o umožnenie zaslania upozornenia na nedostatky v činnosti obce, alebo funkčnosti zariadení v jej správe. Ohlasovanie poruchy verejného osvetlenia a cestnej signalizácie slúži na predchádzanie situáciám, keď v dôsledku poruchy ostávajú neosvetlené verejné priestranstvá, prípadne neslúžia svetelné signalizačné zariadenia.

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Spišská Nová Ves (OVM)
Oznámením sa poplatník hlási k poplatkovej povinnosti, prípadne oznamuje dôvody pre jej zmenu alebo zánik. Vznik poplatkovej povinnosti je povinný poplatník v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť najneskôr do 30 dní od vzniku poplatkovej povinnosti. Ak sa preukáže využívanie množstevného zberu, obec poplatok nevyrubuje rozhodnutím.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 z celkovo 19 strán.