Ústredný portál verejnej správy

Nájsť službu

Počet služieb: 7 Počet inštitúcií: 1 Počet nájdených záznamov: 7

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Stará Turá (OVM)
Poplatník je povinný ohlásiť obci zmenu povinnosti platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Stará Turá (OVM)
Poplatník je povinný ohlásiť obci zmenu povinnosti platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Oznámenie k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, množstvový zber

Mesto Stará Turá (OVM)
Poplatník je povinný ohlásiť obci zmenu povinnosti platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

Mesto Stará Turá (OVM)
Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie. Mesto vo svojom VZN ustanovuje konkrétne podrobnosti, najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti platiteľa dane.

Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Mesto Stará Turá (OVM)
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

1 2 z celkovo 2 strán.