Ústredný portál verejnej správy

Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis

Aplikácie sú určené na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP, resp. pôvodne v súlade so zákonom č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise – zaručeného elektronického podpisu, ZEP), ktorý slúži na autorizáciu elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o e‑Governmente a v súlade s nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. Aplikácie určené na vytváranie KEP sú v zhode a spĺňajú relevantné bezpečnostné, funkčné a obsahové požiadavky na aplikácie pre vytváranie elektronického podpisu, ktoré sa nachádzajú v dokumente CEN CWA 14170, v zákone č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách a príslušných vyhláškach NBÚ SR pre oblasť kvalifkovaného elektronického podpisu.

Balík klientskych aplikácií pre KEP D.Suite/eIDAS poskytovaný pre používateľov portálu má nasledujúce súčasti:

 • D.Launcher v1.x – umožňuje používanie jednotlivých aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis v internetových prehliadačoch Google Chrome (prípadne Chromium), Opera, Mozilla Firefox, Safari (len na Mac OS) a MS Edge (teda v prehliadačoch nepodporujúcich technológie NPAPI, resp. ActiveX) a slúži na vytvorenie spojenia a zabezpečenie komunikácie medzi webovou stránkou prehliadača a aplikáciami pre KEP,
 • Nové! D.Launcher v2.x – spolu s novou verziou knižníc D.Bridge JS, v1.5 a príslušným rozšírením webového prehliadača D.Bridge 2 takisto slúži na spúšťanie a zabezpečenie komunikácie medzi webovou stránkou prehliadača a komponentami pre KEP, ktoré sú integrované v rámci portálových riešení informačných systémov. Zároveň však umožňuje automatickú inštaláciu a aktualizáciu KEP komponentov na platforme Java, vyžadovaného bežiaceho prostredia Java (JRE), ako aj svoju automatickú aktualizáciu, a rieši viacero technologických problémov, ktoré má D.Launcher v1 využitím modernejších technológií.
 • D.Signer Suite – obsahuje:
  • D.Signer/XAdES – aplikácia určená na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu vo formáte XAdES, ktorý slúži na autorizáciu elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov,
  • D.Signer Tools– komponenty určené na vytváranie nadstavbových dátových štruktúr obsahujúcich kvalifikovaný elektronický podpis,
   • D.Sig XAdES Extender – komponent určený pre vytváranie nadstavbových dátových štruktúr obsahujúcich kvalifikovaný elektronický podpis od zložených podpisov až po štruktúry elektronických podaní,
   • ASiC Factory – komponent určený pre  podporu vytvárania a spracovania ASIC kontajnera v baseline profile, ktorý slúži pre spojenie štruktúr elektronických podpisov a podpísaných dátových objektov.
   • D.Viewer* – aplikácia slúži na prezeranie dátových štruktúr slúžiacich na elektronickú výmenu dát, najmä elektronických podaní a elektronických úradných dokumentov.
   • Nové! D.Updater – aplikácia slúži na automatickú kontrolu dostupnosti aktualizácií (teda novších verzií) komponentov balíka D.Suite/eIDAS pre kvalifikovaný elektronický podpis, a na ich inštaláciu.

Klientske aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Signer/XAdES, D.Viewer, D.Signer Tools) sú k dispozícii pre operačné systémy MS Windows (.NET aj Java), GNU/Linux (len Java) a Mac OS (len Java). Aplikácia D.Launcher v1 aj v2 je k dispozícii taktiež pre všetky uvedené operačné systémy. Operačné systémy pre mobilné zariadenia (smartfóny, tablety), ako je napríklad Android alebo iOS, v súčasnosti nie sú podporované, pretože nie sú k dispozícii potrebné knižnice a certifikované kvalifikované zariadenia pre vyhotovovanie elektronického podpisu (QSCD – Qualified Signature Creation Device), ktoré by umožňovali implementáciu podpisovania kvalifikovaným elektronickým podpisom na týchto operačných systémoch v súlade s požiadavkami platnej legislatívy.

Inštalácia klientskych aplikácií, prípadne zásuvných modulov sa vyžaduje z dôvodu, že v súčasnosti nie je pre všetky povinne podporované webové prehliadače možné také riešenie pre podpisovanie dokumentov kvalifikovaným elektronickým podpisom, ktoré by bolo funkčné v samotných webových prehliadačoch, bez ďalšej inštalácie zásuvného modulu, doplnku alebo klientskej aplikácie.

Aplikácia D.Signer/XAdES využíva pri vytváraní KEP kvalifikované zariadenie pre vyhotovovanie elektronického podpisu (QSCD – Qualified Signature Creation Device), napr. občiansky preukaz s čipom (eID karta), čipová karta Starcos a pod. Zoznam certifikovaných QSCD zariadení, je k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie.

Potrebný softvér a ovládače pre QSCD zariadenie, prípadne pre čítačku kariet je spravidla k dispozícii na webových stránkach príslušného poskytovateľa dôveryhodných služieb (pôvodne akreditovanej certifikačnej autority - ACA), ktorá používateľovi vydala kvalifikovaný certifikát. Softvérové vybavenie k občianskemu preukazu s čipom (eID karta) je zverejnené na stránke Na stiahnutie alebo na internetovom portáli Ministerstva vnútra SR.

Na podpisovanie kvalifikovaným elektronickým podpisom je možné používať rôzne aplikácie od rôznych výrobcov. Na funkciu vytvorenia kvalifikovaného elektronického podpisu na portáli www.slovensko.sk, ako aj na niektorých iných portáloch verejnej správy však býva vyžadované použitie vyššie uvedených aplikácií a to z dôvodu integrácie týchto aplikácií v rámci webových stránok portálu.

* Všetky elektronické formuláre je možné vizualizovať priamo v elektronickej schránke. V elektronickej schránke sú dostupné aj tie funkcie (overenie podpisov, uloženie formulára vo formáte PDF, tlač a podobne), ktoré aplikácia D.Viewer neponúka. Keďže aplikácia D.Viewer je len doplnkovou aplikáciou, na portáli slovensko.sk sa v nej zobrazuje iba malá časť elektronických formulárov. Pokiaľ  však v aplikácii D.Viewer potrebujete vizualizovať často používaný elektronický formulár, môžete prostredníctvom kontaktného formulára navrhnúť, aby bol zaradený do úložiska pre D.Viewer (nevyhnuté je uviesť identifikátor, verziu, názov a formát elektronického formulára). Uvedené údaje nájdete v súbore visualizations.xml v atribútoch externalCode, name a visualTransformType. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby následne návrh zváži, či je možné z kapacitných dôvodov takúto vizualizáciu poskytnúť.