Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Bijacovce

Základné údaje
NaNachádzajú sa zhruba 20 km od okresného mesta Levoča, v severovýchodnej časti Hornádskej kotliny. Jednotvárny povrch chotára v kotline tvoria flyšové súvrstvia s prevahou ílovcov. V severnej časti, v zalesnených Levočských vrchoch, prevládajú pieskovce.

Táto starobylá spišská obec má bohatú minulosť. V jej chotári sa našiel hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej. V písomných prameňoch sa po prvýkrát spomína v polovici 13. storočia ako terra Beth, ktorá patrila Spišskému hradu. Po tatárskom vpáde ju panovník v roku 1258 odobral tamojším zemepánom a dal ju spišským Nemcom. V 15. stor. rod Zápoľskovcov obec znovu pričlenil k hradu a odvtedy bola zemepanským majetkom Zápoľskovcov, Thurzovcov, Csákyovcov. Názov Bijacovce sa začal používať až v 19. storočí, zo starších názvov obce spomeňme maď. Mindszent, Szépesmindszent, nem. Betndorf, Allerheiligen, lat. Bethania, Omnium sanctorum.

V obci sa nachádza niekoľko významných architektonických pamiatok, ako napríklad pôvodne románska rotunda, zbarokizovaná v roku 1740 - 1757, rímsko - katolícky kostol Všetkých svätých, pôvodne románsky, neskôr gotický a zbarokizovaný. Nástenné maľby v interiéri pochádzajú z 2. polovice 14. stor. a sú národnou kultúrnou pamiatkou. Medzi nehnuteľné národné kultúrne pamiatky patrí jednoposchodový rokokový kaštieľ, postavený v rokoch 1780 - 85, s priľahlým areálom (park, so zjavnými znakmi pôv. barokovej štruktúry a hospodárske budovy) a niekoľko roľníckych domov z konca 19. a začiatku 20. storočia. Pozornosť si zaslúži aj hrobka šľachtického rodu Csáky a niekoľko vzácnejších pamiatok sakrálneho mobiliáru (gotická plastika Piety zo začiatku 15. storočia, barokové bočné oltáre, monštrancie, cibória, kalichy).

V roku 1831 bola obec jedným z ohnísk Východoslovenského roľníckeho povstania. Vyše päťdesiatročnú tradíciu má v obci stredné školstvo. V súčasnosti je tu sídlo Stredného odborného učilišťa lesníckeho. Bohatú činnosť vyvíja miestna dychová hudba Bijacovčanka, divadelný súbor a šachový klub. Nachádza sa tu aj rehoľný dom Sv. Vincenta de Paul.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť