Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Námestovo

Základné údaje
Leží v Oravskej kotline na západnom brehu Oravskej priehrady. Východná časť chotára na okraji jazera je pahorkatina so širokými močaristými úvalinami a plochými chrbtami, na západe vystupuje na členitú Podbeskydskú vrchovinu magurského flyšu. Severná časť chotára na východných stráňach Piľska patrí k typu vysokohorských hôľnych pohorí. Chotár je zalesnený najmä v západnej časti. Vyše 20% plochy chotára zaberá priehradné jazero. Severovýchodné rameno vodnej nádrže je štátnou ornitologickou rezerváciou. Pri vodnej nádrži končí horstvo Oravskej Magury vrcholom Magurka (1112 m). Okolité lesy sú plné lesných plodín. Do chotára siaha štátna prírodná rezervácia Piľsko.

Župan a zemepán Oravy F. Thurzo v r. 1557 vydal šoltýsku listinu Ondrejovi Randovi Golaňovi, ktorý založil valaskú dedinu Námestovo. J. Thurzo tu v r. 1612 založil evanj. a. v. farnosť a školu. Kostol zasvätili sv. Šimonovi a Judovi a navštevovali ho obyvatelia Bobrova, Slanice, Zubrohlavy, Klina, Vavrečky, Jasenice, Polhory a Rabče. V r. 1647 prišiel do Námestova farár Š. Bocko, ktorý s G. Pikom v r. 1672 vyvolali na Orave sedliacke povstanie. V r. 1683 Námestovo vydrancovali Litovci. Po zamrznutých rokoch 1715 - 1716 prišiel hladomor a na Dolnú zem odišlo 32 ľudí. Obyvatelia sa zaoberali ovčiarstvom, dobytkárstvom, roľníctvom, kožušníctvom, remenárstvom, garbiarstvom, plátenníctvom a obchodom. V r. 1775 veľkoplátenník J. Zimčák postavil farbiareň s mangľom, ďalšie farbiarne postavili M. Haller a I. Veselovský, ktorí sa vyučili farbiarskemu remeslu v Kežmarku. V Slanici bola farbiareň plátna v r. 1728. V r. 1776 Mária Terézia povýšila Námestovo na mestečko a udelila mu právo konať 4 výročné jarmoky a týždenný trh vo štvrtok. Námestovo sa v r. 1777 stalo sídlom okresu. Koncom 18. stor. sa tu usadilo viacero židovských rodín, ktoré sa zaoberali obchodom a v r. 1785 postavili synagógu. Pri synagóge bola základná škola pre židovské deti z okresu Námestovo. V 19. stor. bolo Námestovo významným plátenníckym mestečkom, plátenníci, farbiari i mangliari mali svoje spolky. Tkáčovňa plátna v Námestove v r. 1865 zamestnávala 350 robotníkov a taká istá bola aj v Slanici. V r. 1870 založili Urbár. V r. 1871 sa Námestovo stalo sídlom Obvodného notárskeho úradu a Okresného súdu. Požiar v r. 1877 zničil tretinu mesta. Sporiteľňu založili v r. 1883, Ľudovú banku v r. 1902, bola tu aj Tatrabanka, Roľnícka vzájomná pokladnica a Všeobecné úverové družstvo. V I. svetovej vojne padlo 10 obyvateľov, K. Miklušičáka popravili v Kragujevaci v júni 1918 za účasť na vzbure vojakov. V r. 1918 sa utvorila v Námestove Národná rada, ktorej predsedom bol F. Skyčák a členmi F. Kovalík, F. Hrkeľ, R. Kubica, A. Murín, J. Juráška, Š. Fraštia, F. Krasuľa, Š. Krušinský, O. Vevurka, M. Hruboš, V. Scwarz, Š. Naništa a K. Droppa. V r. 1920 Hornooravská úč. spol. sa zaoberala obchodom s drevom, výrobou a dodávkou elektrickej energie. Za 1. ČSR tu podnikalo 166 živnostníkov a konalo sa 30 trhov. Pri katastrofálnom požiari r. 1943 zhorelo 36 domov a 44 hospodárskych budov. Počas oslobodzovacích bojov na jar 1945 bolo Námestovo zničené bombardovaním. Výstavbou Oravskej priehrady (1953) sa mesto stalo rekreačným a turistickým strediskom i centrom vodných športov. K mestu patrí nezatopená časť Slanice, známa ako Slanická Osada. Spriemyselnenie mesta začalo v r. 1960, ľudia pracovali v ZŤS (strojárstvo), Makyte (textil), ZVT (výpočtová technika), Agrostave (meliorácie a poľnohospodárske stavby), JRD (1958) od r. 1964 v ŠM, ČSAD, ĽSD Jednote, Komunálnom podniku, OPP (kovovýroba), Reštauráciách. Po zániku štátnych podnikov hospodársku základňu tvorí elektrotechnický závod Punch Campus - do roku 2005 vytvorí pracovné miesta pre 2500 ľudí. V priemyselnom parku (20 ha) bude mať zastúpenie odevný, drevársky a potravinársky priemysel. V súčasnosti sa mesto plynofikuje a buduje sa supermarket. V meste je poliklinika, rozostavaná nemocnica a útulok pre bezdomovcov.

Prvá písomná zmienka o škole je z roku 1612 a slúžila aj obciam, ktoré patrili do farnosti. Židia založili základnú školu v 18. stor. Učiteľský spolok v Námestove v r. 1873. Okresné živnostenské spoločenstvo založilo učňovskú školu za 1. ČSR. Ďalšie školy: Gymnázium A. Bernoláka (od 1953), SOU Slovenského zväzu spotrebných družstiev na Slanickej Osade (od 1962), SOU spoločného stravovania na Slanickej Osade, Poľnohospodárske odborné učilište (1960), SOU odevné (1964), SPŠ odevná (1987), SOU strojárske (1965), Osobitná internátna škola (1987), 3 ZŠ, ZUŠ, 4 MŠ.

Pamätihodnosti: rím. kat. kostol sv. Šimona a Júdu z r. 1658, v oknách kostola sú vitráže od V. Hložníka, barokový kostol Povýšenia sv. Kríža z 19. stor. na Slanickom ostrove, pomník A. Bernoláka na Slanickom ostrove, zrubový dom z 19. stor., náhrobok A. Hamuljaka z r. 1870 na cintoríne, pamätná tabuľa P. O. Hviezdoslava, pomník padlým v 2. svetovej vojne, stĺp Panny Márie z r. 1758, drevený kríž z r. 1818, stĺp sv. Floriána, Dom smútku - hrobka Murínovcov na cintoríne, sochy P. O. Hviezdoslava, J. Vojtaššáka a A. Bernoláka na rovnomenných námestiach. Počiatky ochotníckeho divadla siahajú do 19. stor. pod vedením režisérov A. Rátha, učiteľa A. Machaja a kaplána Zomera. Hrávali členovia Katolíckeho kruhu, Hasičského spolku (založený v r. 1898), Živeny, Katolíckej jednoty žien, neskoršie divadelné súbory pri Tesle, Osvetovej besede, MsKS. V r. 1922 sa v Námestove konala Krajová súťaž divadelných súborov, v roku 1983 Oravský divadelný festival. Na tanečných zábavách hrávala rómska kapela Zoltána Gaňa. V r. 1933 uskutočnil Slovenský rozhlas prvé vysielanie z Námestova (goralské piesne, jarmočná scéna plátenníkov, A. Kavuljak o histórii). Súbory: Detský divadelný súbor M. Nešpora, DS Elektrón, od r. 1989 Orlov, literárno-dramatický súbor, bábkarsky súbor pri Dome detí a mládeže, folklórny súbor, hudobné skupiny: Modul, Ormo, Ria, Exodus, dychová hudba hasičská (1922), dychovka Bernolák. Mestská knižnica dostala od Ministerstva kultúry titul "Vzorná knižnica". Slanický ostrov umenia obsahuje expozície: oravská kamenná ľudová tvorba, oravská tradičná ľudová plastika a maľba, história zatopených dedín. Spolky: Matica slovenská, KJŽ, Zväz národného oslobodenia, Bernolákov samovzdelávací krúžok. Významné osobnosti: A. Način-Borin, I. Grebáč Orlov, J. Miklošica, A. Miklošica, K. Murín, V. Murín, M. Murín, L. Polčík, Š. Reming Školák, J. Tylka, Š. Krasuľa, F. Staš, F. Thurzo, K. Veselovský. Pôsobili tu: M. Hamuljak, J. Hoblík, S. Hurban Vajanský, P. O. Hviezdoslav, M. Madanský, A. Machaj, A. Ráth, F. Skyčák, O. Žaškovský. Tlačiarne: M. Schein (1899), J. Koch (1927), F. Kornhauser (1905), Jozef Kubík. Noviny: Hlas Oravy, Okresný spravodaj, Roľník od Oravskej priehrady, Orava/Biela Orava. Podujatia: Gorazdovo výtvarné Námestovo, Námestovské divadelné dni, Námestovské hudobné slávnosti (súťažná prehliadka chrámových zborov), Oravské hudobné leto na Slanickom ostrove umenia, celoslovenský gospelový festival "Verím Pane", festival dychovej hudby Dychfest, súťaž heligonkárov a harmonikárov Hornej Oravy, výtvarné výstavy, koncerty a divadlá v Dome kultúry. Počas letnej turistickej sezóny sa konajú kultúrne podujatia v amfiteátri na brehu Oravskej priehrady.

TJ Sokol založili v r. 1919, hrávali futbal. V r. 1924 bola v Námestove prehliadka všetkých TJ na Orave pri príležitosti posviacky nových zvonov. V r. 1931 založili Športový klub, hrali oravskú futbalovú súťaž i priateľské stretnutia so ŠK Žywec. Od r. 1954 - počiatky jachtingu na Oravskej priehrade (TJ Slavoj, neskoršie TJ ZŤS). Dobré podmienky sú pre lyžovanie, turistiku, kolky, hádzanú, tenis, vodné športy, športové rybárstvo, ženský futbal. Podujatie: Dni športu.

Mesto Námestovo získalo grant z EÚ na realizáciu projektu cezhraničnej spolupráce s poľským mestom Žywec pod názvom "Spoznajme sa". V r. 2001 dostalo mesto Námestovo v Paláci Európy v Štrasburgu Európsky diplom za zahraničné aktivity. V roku 2002 dostalo mesto Námestovo Čestnú zástavu Rady Európy za úsilie podporovať jednotu a porozumenie medzi obyvateľmi Európy. V meste sa každoročne koná Šimonojudský jarmok, Gastro COOP Slovakia (súťaž odbornej zručnosti), súťaž v pletení syrových korbáčikov, Majstrovstvá SR drevorubač, Oravská muška (súťaž v rybolove), Majstrovstvá Oravy v mariáši. Remeslá v meste: drevorezba, keramika, umelecké drotárstvo, kresomaľba, umelecká fotografia, kraslice, medovníky, maľba na sklo, slamené miniatúry.
M. č.: námestovo, slanická osada.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť