Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Budimír

Základné údaje
Obec leží na pravostrannej terase Torysy v Košickej kotline. Pahorkatinný , vo vých. časti rovinatý povrch chotára tvoria usadeniny mladších treťohôr a štvrtohorné náplavy Torysy. Hnedé lesné a hnedozemné pôdy. Nálezy východosl. mohylovej kultúry z konca eneolitu a zač. doby bronzovej. Prvá pís. zmienka z r. 1289 - Bodomer Maior (Veľký Budimír) a Minor Bodomer (Malý Budimír), obce zlúčené v 15. stor. Názov odvodený od slovan. os. mena Budimír. Od 14. stor. sídlo budimírskej línie drienovskej vetvy rodu Aba s panskou kúriou a farou. V 2. pol. 16. stor. príchod maďarského obyv. z juhu utekajúceho pred Turkami, obec mala 29 obývaných domov. Počas 18. stor. v majetku rodov Ujházyovcov, Klobušických a Pulszkyovcov, obec mala pivovar. V 19 stor. ťažba hliny pre tehelňu a výrobu kachlí v Prešove. V r. 1831 postihla obec cholerová epidémia, v decembri 1848 bitka rakúskej cisár. armády a uhorskej domobrany. Za 1. ČSR obyv. zamestnané na veľkostatku grófa Ujházyho, pôsobí Vodné družstvo (meliorácia), elektrifikácia obce. R. 1946 parcelácia veľkostatku v rámci pozemkovej reformy. Rím. kat. kostol Povýšenia sv. Kríža z r. 1700. Rím. kat. far. úrad, ev. a. v. cirk. zb., fil. gr. kat. far. úrad Kráľovce. Neskorogotický kaštieľ z 15. stor., rokok. - klas. prestavba, mladší barok. - klas. kaštieľ z 1. pol. 18. stor. využívaný ako výstavné priestory STM Košice, renesančná kúria zo 17. stor. Obecná knižnica, MŠ, ZŠ. Člen Toryského mikroregiónu.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť