Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tekovské Lužany

Základné údaje
Ležia vo východnej časti Podunajskej nížiny v širokej doline dolného Hrona. Od r. 1954 je na 1 km dlhom úseku potoka Maľanka rezervácia na ochranu živočíchov, reliktov stepných vôd. Osídlenie lokality dokladajú sídliskové nálezy z obdobia neolitnej volútovej kultúry, z doby bronzovej, halštatskej a laténskej, ďalej nálezy z doby rímskej a sídlisko z 11. stor. Písomne sa obec s farou spomína v r. 1156 (Surlou). V r. 1293 patrila ostrihomskému arcibiskupstvu, v r. 1508 sa spomína ako zemepánske mestečko a stredisko južnej časti arcibiskupského panstva v Tekovskej župe. V r. 1662 dostala obec jarmočné a v r. 1845 trhové právo. V r. 1561 ju vyplienili Turci. V 18. stor. tu zaviedli chov koní. Dňa 19. apríla 1849 sa pri obci odohralo jedno z najkrvavejších stretnutí medzi maď. honvédmi a cisárskymi vojskami. Na bojisku zostalo 1400 mŕtvych a ranených. Pamätník pripomínajúci tieto udalosti z r. 1896 je v súčasnosti chránenou kult. pamiatkou. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., po r. 1918 bolo rozvinuté aj košikárstvo a zhotovovanie predmetov z kukuričného šúpolia. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Po oslobodení v obci začali prevádzku mlyny, mliekáreň (výroba syrov) a prevádzkárne miestneho hospodárstva.

Beel: Obec sa spomína v r. 1291 (Beyl), keď ju zemania darovali ostrihomskému arcibiskupovi.

Tekovské Lužianky: Obec sa spomína v r. 1339 (Saro et altera Saro), keď patrila zemanom zo Želiezoviec. K Tekovským Lužanom bola pričlenená v r. 1965.

Hulvínky: Obec sa spomína v r. 1354 (Heluen), patrila tunajším zemanom, neskôr ostrihomskému arcibiskupstvu. K Tekovským Lužanom bola pričlenená v r. 1965.

Obec Tekovské Lužany svojimi prírodnými danosťami, rybárskymi i poľovnými revírmi patrí k obciam s veľkým potenciálom rozvoja cestovného ruchu a agroturistiky. Taktiež patrí k tradičným hostiteľom folklórnych festivalov.

Barok. kostol sv. Štefana kráľa bol postavený v r. 1745, barok. stĺp sv. Trojice v r. 1755. Barok. - klas. ref. kostol z r. 1784 bol postavený ako tolerančný, vežu pristavili v r. 1886. Vojnové udalosti pripomína Pamätník obetiam z r. 1849. Tekovské Lužianky: Renes. kaštieľ zo 17. stor. bol neoklas. prestavaný v r. 1927.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť