Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Malá Hradná

Základné údaje
Obec sa nachádza v Z časti bánovského výbežku sprašovej Nitrianskej pahorkatiny, v blízkosti Považského Inovca, na strednom toku Hradnianskeho potoka. Prevažne odlesnený chotár pokrytý sprašovými hlinami. Stará stredoveká obec s kamenným kostolom a hradiskom. Garadna sa spomína už v r. 1329, v r. 1332 sa uvádza i farár z Hradnej. Zohrala dôležitú úlohu už pri tvorbe cirkevnej organizácie Veľkomoravskej ríše a v období včasného feudalizmu, po obnove nitrianskeho biskupstva v r. 1083, kedy vznikol v Hradnej, Trenčíne a Nitre samostatný archidiakonát. Pod správu archidiakonátu podliehalo územie veľké takmer ako Bánovský okres. Vzniku arcidiakonátu na čele s archidiakonom, zástupcom biskupa na vymedzenom území predchádzala existencia hradnej veľkofary. Centrom tejto organizácie obnoveného biskupstva v Bánovskej kotline sa stalo hradisko Hradná so svojím dvorcom pri kostole sv. Vavrinca diakona v dnešnej Malej Hradnej. Obyv. sa zaoberali ovocinárstvom a roľníctvom. Za 1. ČSR pracovali na veľkostatku, rozvinuté bolo tkáčstvo i výšivkárstvo. Vyrábali slameničky okrúhleho a oválneho tvaru. V chotári malej Hradnej bola osada Kochnáč. Za architektonický skvost sa považuje rim. kat. kostol v bývalom sídle archidiakonátu, na románskych základoch z pol. 13. stor., rozšírený a zbarokizovaný v 18. stor., veža upravená v r. 1894. Renesančná pieta zo 17. stor., hlavný oltár barokový, monštrancia z r. 1715, trnavské zvony z r. 1700 a 1719, slnečné hodiny z 18. stor., kamenná klasicistická krstiteľnica. V Malej Hradnej pôsobil v 17. stor. Joachim Kalinka, literát a evanj. superintendent.
M. č.: kochnáč, malá hradná.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť