Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Hronovce

Základné údaje
Ležia na nízkom pravobrežnom vale nivy Hrona. Od r. 1953 je vo Vozokanoch nad Hronom vyhlásená št. prírodná rezervácia Vozokánsky luh. V nej sú močiarne spoločenstvá mŕtveho ramena Hrona s hniezdnou kolóniou volavky popolavej, beluše malej, chavkoša nočného a bučiaka veľkého. Obec vznikla v r. 1968 zlúčením obcí Čajakovo, Domaša a Vozokany nad Hronom.

Čajakovo: Osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy sídlisk - neolitného s volútovou kultúrou, eneolitného s kanelovanou keramikou a maďarovskej a halštatskej kultúry. Písomne sa spomína tunajšie benediktínske opátstvo sv. Spasiteľa v r. 1256 a 1264 (monasterium de Sereful). Obec prestavali v r. 1293, patrila spolu s obcou Čata a Pohronský Ruskov tamojšiemu opátstvu. V r. 1536 patrila panstvu Levice, neskôr jezuitom v Trnave, v r. 1776 študijnému fondu, od r. 1810 panstvu Želiezovce. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Kostol sv. Spasiteľa, pôv. neskororománska benediktínska bazilika z 1. pol. 13. stor., bol barok. prestavaný v 18. stor.

Domaša: Osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy sídlisk: neolitného s moravsko-slovenskou maľovanou keramikou, eneolitného s kanelovanou keramikou, maďarovskej kultúry, karpatskej mohylovej kultúry, laténske kostrové a žiarové pohrebisko, rímsko-barbarské sídlisko, slovanské sídlisko zo 7. - 8. stor. a z doby veľkomoravskej. Obec sa spomína v r. 1239 (Damas), patrila ostrihomskej kapitule, v 16. stor. časť obce zem. rodinám, od 17. stor. titulárnemu opátovi z Čajakova. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a chovom dobytka. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku.

Vozokany nad Hronom: Osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy neolitného sídliska volútovej a želiezovskej kultúry, ďalej eneolitného sídliska čačianskej kultúry s kanelovanou keramikou. Písomne sa obec spomína v r. 1240 (Vezekyn), v r. 1269 patrila do Hontianskej župy, od r. 1300 do Tekovskej. Časť obce vlastnili benediktíni z Bíne, časť patrila zemanom, v r. 1351 zemanom z Vozokán, v r. 1388 zo Želiezoviec, neskôr rod. Erdődyovcov, Zekelovcov a panstvu Želiezovce. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. Po oslobodení časť obyv. presídlili do Maďarska. V obci sa narodil Andrej Kovács - Sebestyén (1814 - 1878) chirurg. Miestna časť Sakachy sa spomína v r. 1297 (Sakachy, Zakachy). Obec patrila ostrihomskému kráľovskému krajčírovi, ktorý ju poručil ostrihomskému arcibiskupstvu.
V r. 1951 bola v obci Hronovce zriadená Psychiatrická nemocnica. Obec v súčasnosti patrí k oblastiam s možnosťou aktívneho využitia jazdeckého športu. Cestovná kancelária AESCULAP pri nemocnici ponúka jazdu na koňoch, hiporehabilitáciu.
M. č.: Čajakovo, Domaša, Vozokany nad Hronom.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť