Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Kláštor pod Znievom

Základné údaje
Obec sa nachádza v Z časti Turčianskej kotliny na styku s Malou Fatrou a Žiaru v údolí potoka Vríca. Ku Kláštoru pod Znievom dnes patrí i bývalá obec Lazany. Chotár Kláštora pod Znievom bol v bronzovej dobe viacnásobne osídľovaný. Do eneolitu patria sekeromlaty, do strednej doby bronzovej bronzová sekerka, do mladšej doby bronzovej viac archeologických nálezov. Z neskorej doby bronzovej sa našiel sídliskový materiál v intraviláne obce. Obec patrí medzi najstaršie sídliská v Turci. V r. 1113 sa nachádza v majetku zoborského opátstva ako osada sv. Hypolita. V chotári obce už existoval v 11. - 12. storočí starý hrad Zniev, sídlo vladyku Znoja. Vznik historického hradu je doložený listinou Belu IV. z r. 1253, kedy ho daroval Andrejovi, synovi Ivanku, predkovi Forgáchovcov. Zoborskí benediktíni pravdepodobne v r. 1242 - 1243 opustili svoj kláštor v Znieve, krátke obdobie tu boli dominikáni (do r. 1248) a panovník Belo IV. sem v r. 1249 usadil premonštrátsky rád a v r. 1251 pre nich vydal zakladaciu listinu. Založil sa tu konvent Panny Márie, ktorý bol do r. 1780 hodnoverným miestom a patril premonštrátom do r. 1530, neskôr svetským kňazom a v r. 1586 - 1609 jezuitom. V druhej pol. 13. stor. dostal mestské privilégium podľa krupinského práva a od 14. stor. sa vyvíjal ako zemepánske mestečko. V 17. storočí sa tu nachádzalo mýto, pivovar, liehovar, dva obilné a dva papierenské mlyny, neskôr tehelňa. Rehoľníci zriadili lekáreň, podporovali zber liečivých rastlín a výrobu liečivých olejov. V obci existovala pravdepodobne od 13. stor. kláštorná škola. Jezuiti založili strednú latinskú školu (bola 6. ročná) a v r. 1586 aj teologickú školu, ktorá existovala do r. 1773. Začiatkom 18. stor. bola založená umeleckorezbárska škola, v 70-tych rokoch 19. stor. rezbárska štvorročná škola. Zanikla v r. 1909. V r. 1869 tu vzniklo slovenské katolícke nižšie gymnázium, ktorého riaditeľom sa stal Martin Čulen. (r. 1874 ho zrušili). Namiesto neho tu ostal štátny maďarský učiteľský ústav, ktorý v r. 1911 premiestnili do Turčianskych Teplíc. Gymnázium bolo znovu otvorené v r. 1919 - 1959. V 17. až 18. stor. sa tu hrávali jezuitské školské hry, v ktorých neskôr pokračovalo gymnázium. Nová etapa ochotníckeho divadelníctva sa začala v r. 1896, ktorá s malými prestávkami trvá až dodnes. Kláštor a kostol Panny Márie, bývalej prepozitúry bol pravdepodobne vystavený po r. 1251, a v 2. pol. 16. stor. prestavali trojkrídlovú budovu kláštora. Rím. kat. kostol sv. Mikuláša biskupa je pôvodne ranogotický z 2. pol. 13. stor. a v r. 1728 zbarokizovaný. Kaplnka na Kalvárii je baroková z r. 1728, koncom 18. stor. ležala v ruinách a v r. 1816 bola obnovená. V obci sa nachádzajú sochy sv. Floriána (r. 1768), sv. Anny (18. stor.), sv. Jána Nepomuckého (1833), sv. Vendelína a Trojičný stĺp (1837). Ďalej sa tu nachádzajú kúrie a domy, najmä z 1. pol. 19. stor., baroková fara (1726), radnica (1780) a budova matičného gymnázia (1873 - 1874). Miestna časť Lazany sa po prvý raz spomína v r. 1252, patrila turčianskemu prepoštstvu, koncom 18. stor. komore a v 19. stor. študijnému fondu. Po druhej svetovej vojne obyvateľov nemeckej národnosti vysídlili. Obyvatelia sa zaoberajú poľnohosp. JRD bolo založené v r. 1950 a v Lazanoch r. 1958. Od r. 1960 je tu štátny majetok. V obci je sídlo lesného závodu a v Lazanoch je píla. Kláštor p. Znievom je rodiskom a pôsobiskom viacerých významných slovenských dejateľov.
M. č.: Kláštor pod Znievom, Lazany.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť