Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Obišovce

Základné údaje
Ležia v sev. výbežku Košickej kotliny pri vtoku Svinky do Hornádu. Vých. časť chotára je zalesnená bukom, s prímesou smreka je na nive a pahorkatine z prvohorných a druhohorných hornín. Záp. časť je zalesnená bukom s prímesou hrabu, nachádza sa vo vrchovine a nižšej hornatine na vápencových východných svahoch Čiernej hory. V juhových. časti prechádza na nivy Torysy. Má illimerizované, hnedé lesné a nivné pôdy. Nález bronzových predmetov z ml. doby bronzovej, halštatské sídlisko, nálezy rímskych mincí a kvadrigy, slovanské sídlisko a hrádok z 13 stor. svedčia o osídlení obce a okolia už v staršom období. Vyvinula sa na mieste starej dediny. Spomína sa r. 1289. Patrila drienovským Abovcom. R. 1427 mala 17 port. Zemepánmi boli Budimírskovci a Somosyovci, v 17. stor. Senyeovci, Füzyovci, v 18. stor. Sztárayovci, Görgeyovci, Károlyiovci, Okolicsányiovci, Mednyánskovci, v 19. stor. Máriássyovci, Péchyovci. R. 1787 bolo v obci 60 domov a 442 obyv., r. 1828 84 domov a 612 obyv. Boli roľníci a pracovali v lesoch, v 19. stor. v obci ťažili piesok a dolomit, zaoberali sa tkáčstvom. Zachovali sa zrúcaniny neskororom. murovaného hrádku z 13. stor. Kostol rím. kat. pôvodne neskororom., viackrát prestavovaný, fasáda neogot, významný pútnický kostol košickej arcidiecézy. Kostol ev. z r. 1787 - 1789, veža secesná zo zač. 20. stor. MŠ. Autobusová zastávka. Železničná stanica. Občianske združenie Ekosvinka. Člen mikroregiónu Ružín.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť