Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Nová Baňa

Geografia
Nová Baňa leží v Pohronskom Inovci a v južnej časti Novobanskej kotliny, na pravej strane Hrona. Mesto obklopujú vrchy, z ktorých najvyšší je Háj, ďalej je to Sedlo, Vojšín, Viničný vrch, Líščí vrch a Šibeničný vrch. Značne odlesnený hornatinný chotár tvoria andezity, ryolity a ryodacity a ich tufy, na menej odolných propylitizovaných andezitoch je vymodelovaná Novobanská kotlina s nivou Hrona. Plochejší povrch je v najvyšších polohách vo forme širokých chrbtov, ktoré predstavujú zvyšky mladotreťohorného povrchu. V lome južne od obce je ukážka šesťbokej odlučnosti andezitu. Chotárom preteká Hron, pri Novej Bani do neho ústí Starohutský a Kyzový potok. Podnebie má mierne teplé. Má nivné a lužné, v pohorí nasýtené lesné pôdy. Z porastov sa tu vyskytuje buk, dub, jedľa a smrek. Nová Baňa svojou polohou, klimatickými podmienkami a prírodnými danosťami s možnosťami turistiky, letných i zimných športov patrí k atraktívnym oblastiam stredného Slovenska.
História
Vpísomných prameňoch sa objavuje v r. 1337 ešte bez konkrétneho mena (Nove Montanie in possessione domini regis Seunych noviter invente ... hospites in Novis Montaniis) v listine opátstva v Hronskom Beňadiku, ktorou dalo opátstvo do prenájmu Mikulášovi a Petrovi, synom Ladislavovým z Pukanca, miesto vedľa potoka Jedľová Štiavnica (Feniosaunicza), na postavenie rudného mlyna. Za 12 rokov z malej banskej osady vyrástlo mesto, ktoré v r. 1345 získalo mest. výsady s právom trhu, míľovým právom, právom varenia piva a právom meča. Pri nezvyčajnej prosperite baníctva dostali sa banskí podnikatelia do majetkových sporov s opátstvom v Hronskom Beňadiku a s majiteľmi panstiev Revište a Šášov. Tieto trvali po celý čas, kým boli bane výnosné, teda do začiatku 16. stor. V r. 1434 obsadili mesto husiti a vybudovali tu menšiu pevnôstku. Úpadok baníctva sa začal od r. 1515, keď bane zatopila spodná voda. V r. 1664 napadli mesto Turci, popravili 60 občanov a 500 odvliekli do zajatia. V r. 1721 - 24 tu Izák Potter postavil prvý Newcomerov stroj na čerpanie vody, náklady na ťažbu však boli neúnosné. V 17. a 18. stor. sa postupne menil stredoveký ráz mestečka. V chotári vznikali lazy (štále), samotné mesto dostalo charakter roľ. a trhového mestečka, v ktorom sa obchodovalo s ovocím a poľnohosp. výrobkami. Počas 2. svet. vojny sa obyv. zapojili do SNP, vytvorili si samostatný Novobanský part. oddiel, ktorý sa včlenil do part. brigády Za slobodu Slovanov. Po 2. svet. vojne došlo k všestrannému rozvoju mesta. Územne mesto patrilo od 13. stor. do r. 1848 do Tekovskej stolice, do r. 1922 do Tekovskej župy. V r. 1923 - 1960 bolo sídlom okresu Nová Baňa. V súčasnosti tu má sídlo Daňový úrad.
Demografia
Nem. kolonizácia nadviazala na pôvodné slovanské osídlenie a jednoduché banské podnikanie. V listine z r. 1337 sa spomínajú hostia, ktorí mali svoje vlastné zvyky. Existencia rudných mlynov a prítomnosť hostí dokazujú, že pôv. osada bola osídlená už pred r. 1337. Po tomto r. prichádzali sem obyv. prevažne z Pukanca, Nemci z Kremnice, Banskej Štiavnice, zo Saska a Bavorska. V Novej Bani sa obyv. zaoberali okrem ban. výrobou mlynských kameňov, v r. 1630 bola v prevádzke skláreň (obnovená bola v r. 1906). Turecké plienenie a morová epidémia v 17. stor. mestečko takmer zničili. Ešte v r. 1687 opisoval cestovateľ Tollius mesto a bane ako opustené. Nové osídlenie roľníkmi z Rudna nad Hronom a Voznice koncom 17. a zač. 18. stor. zmenilo jeho ráz, stalo sa trhovým a roľ. mestečkom. Po úpadku baníctva sa obyv. orientovalo na dovtedy vedľajšie výrobné druhy: výrobu mlynských kameňov, zúžitkovanie trachytových lomov, výrobu skla (pri sklárňach bolo známe maľovanie obrázkov na skle) a pod. V 17. stor. sú v meste doložené cechy. Za 1. ČSR obyvateľstvo trpelo chronickou nezamestnanosťou. Hospodárstvo sa začalo rozvíjať po 2. svet. vojne, zahájila sa výroba čadiča, vybudoval sa podnik Izomat a iné podniky a prevádzky.
Pamätihodnosti
Bývalá radnica, pôvodne got. stavba z 2. pol. 14. stor., bola barok. prestavaná v 1. pol. 18. stor. Got. kostol sv. Alžbety pochádza z r. 1391. Pôvodne got. kostol Narodenia P. Márie z 2. pol. 14. stor. bol znovupostavený po zničení v barok. slohu v r. 1725. Klas. kostol sv. Kríža na Kalvárii bol vybudovaný v r. 1826. Klas. budova niekdajšieho chudobinca bola postavená v 1. pol. 19. stor. na mieste starej budovy chudobinca založeného v r. 1391. Súsošie najsvätejšej Trojice v neskoroklasicistickom slohu pochádza z r. 1847. Udalosti 2. svet. vojny pripomína Pomník padlým účastníkom SNP od J. Hučku (1953).
Kultúra
Prvé div. predstavenie zahrali deti v r. 1838, po tomto r. hrával divadlo Sokol, dramatický odbor MS a Združenie kat. mládeže. Nová Baňa je sídlom Pohronského múzea, je tu kino, knižnica, aktivity pre deti a mládež vyvíja Centrum voľného času. Mesto i jeho okolie je strediskom zimných a letných športov (lyžovanie, futbal, tenis, volejbal, turistika, vodáctvo, atď.). V Novej Bani sa narodil Karol Dodek (1867 - 1922) - maliar, pôsobili tu: Eugen Dodek (1892 - 1961) - maliar, Jozef Neuschl - Faragó (1821 - 1895) - sochár, František Švantner (1912 - 1950) - spisovateľ.
Školstvo

Škola sa v Novej Bani spomína v r. 1383. V r. 1953 vznikla Poľnohosp. účtovnícka škola, ktorá sa v r. 1958 zmenila na Poľnohosp. majstrovskú školu a v r. 1960 na Poľnohosp. odborné učilište, dnes je súčasťou Združenej strednej školy. V meste sú 2 ZŠ (z toho 1 cirkevná) a Gymnázium.
Hospodárstvo
Najprosperujúcejším podnikom mesta je IZOMAT, a. s. (výroba stavebného, tepelno - zvukového a izolačného materiálu). Ďalej tu pôsobí AK - PLAST (plast. výrobky) a FAB, s. r. o.
Infraštruktúra
Zr. 1391 je doložený Banský špitál sv. Alžbety. Poliklinika (neskôr NSP) je v meste od r. 1954. Ďalej tu pôsobí Detský domov, Domov dôchodcov, Klub dôchodcov, Občianske združenie Správna cesta pripravuje vytvorenie resocializačného centra, Domov sociálnych služieb sídli na neďalekých Hrabinách. V meste sú pobočky peňažných ústavov a poisťovní. Pre športové vyžitie slúži ihrisko, tenis. kurty, fitness, lyžiarske strediská (Hubačov Štál, Drozdovo, Vojšín), možnosti vodných športov ponúka rekreačná oblasť jazera Tajch a možnosti turistiky zabezpečujú turistické trasy v Pohronskom Inovci.
M. č.: Bukovina, Chotár, Nová Baňa, Stará Huta, Štále, Záhrb.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť