Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Medzilaborce

Geografia
Mesto leží v severnej časti Nízkych Beskýd, na sútoku Laborca s Vydrankou, pri štátnej hranici s Poľskom. Vzdialenosť od Humenného: 42 km, od Stropkova 34 km. Nadmorská výška 300 - 822 m.

Povrch chotára tvoria flyšové vrstvy (pieskovce, zlepence) a štvrtohorné náplavy Laborca a jeho prítokov (štrky, piesky). V chotári prevládajú horské lesné hnedé pôdy, pozdĺž tokov nivné pôdy. Prevláda les (buk, borovica, jedľa). Priemerná ročná teplota je 7 °C, ročný úhrn zrážok 700 až 850 mm.

Oblasti turizmu: lesopark Kamjana (pešia turistika, cykloturistika, bežecké lyžovanie), Medzinárodná karpatská cyklotrasa (celkovo zasahujúca 11 štátov), Medzinárodná náučná cyklotrasa (miesta s významným kultúrnym dedičstvom v prihraničnom regióne), trasa bývalej jednokoľajovej železnice Kamjana, listnato - ihličnaté lesy (vysoká a diviačia zver), rybník v Danovej, skalolezenie v oblasti Husárske, zimná turistika.

Značkované turistické trasy v meste a okolí: Kremenec - Ruské sedlo - Dukla (70 km), Habura - Pridavky - štátna hranica s Poľskom (7km), Habura - Dychtivka - Kamjana - Brusy - žel. stanica Medzilaborce (12 km). Južne od mesta sú zrúcaniny kláštora v Krásnom Brode.
História
Medzilaborce založil šoltýs s valašskými usadlíkmi okolo roku 1500.

Najstarší písomný doklad o obci je z roku 1523. Boli majetkovou súčasťou humenského panstva a vo vlastníctve šľachticov Drugethovcov. V 16. storočí jestvoval jedine pravoslávny kostol, o ktorom sú doklady od 17. storočia. V roku 1600 bolo v Medzilaborciach vyše 20 poddanských domov, kostol a dom farára. V 17. storočí tam bola mýtnica aj prícestný hostinec. V období rokov 1715 až 1720 postupne tu hospodárilo 18 a 23 poddanských domácností. V roku 1828 tu bolo 98 domov so 715 obyvateľmi. V roku 1870 bola obec napojená na železničnú dopravu. V roku 1900 tu žilo 1333 obyvateľov.

V novembri 1914 - máji 1915 bolo mesto obsadené ruským vojskom generála Brusilova. Na území mesta sa v roku 1943 formoval partizánsky oddiel. V okolí Medzilaboriec operovala partizánska skupina Čapajev. Ťažké vojenské operácie prebehli koncom roku 1944. Vo februári 1945 založené štátne ruské gymnázium, v septembri presťahované do Humenného.

Do polovice 20. storočia bolo hlavným odvetvím výroby poľnohospodárstvo. V rokoch 1951 až 1960 boli sídlom okresu. Od polovice 20. storočia pribudol priemyselný závod Mostáreň a menšie závody. Medzilaborce majú priznaný štatút mesta. Od r. 1996 je opäť sídlom okresu.

Dedinu Vydraň založil šoltýs s valašskými usadlíkmi okolo roku 1500. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z roku 1543. Bola majetkovou súčasťou humenského panstva. V dedine boli v roku 1600 iba 4 poddanské domy. V období rokov 1715 až 1720 tu bolo postupne 13 a 7 domácností. V roku 1965 bola Vydraň pripojená k Medzilaborciam.
Demografia
Vmeste žije 6741 obyv., z toho 3450 žien (r. 2001). V produktívnom veku je 64,1 % obyv., v predproduktívnom 21,2 %, v poproduktívnom veku 14,3 % a v preddôchodkovom veku 12 %. Počet národnostných menšín: 2303 občanov rusínskej národnosti, 401 ukrajinskej národnosti. Rómska národnosť tvorí okolo 15 %. Vzdelanostná štruktúra obyv.: 16 % základné vzdelanie, 12 % učňovské vzdelanie, 64 % stredoškolské vzdelanie s maturitou, 8 % vysokoškolské vzdelanie. Počet neobývaných bytov a domov: 266. Počet trvale bývajúcich osôb na 1 trvale obývaný byt: 3,29. Počet obytných miestností na 1 trvale obývaný byt: 2,99. Počet m2 obytnej plochy na osobu: 15,88. V r. 2002 počet odsťahovaných osôb: 94, prisťahovaných osôb: 47, počet zomretých: 42, počet narodených detí: 66. Súčasný stav zamestnaneckých pomerov medzi podnikateľskou sférou a inštitúciami verejnej správy (štátna správa, školstvo, zdravotníctvo. ) je približne 1:1.
Pamätihodnosti
Gr. kat. kostol sv. Bazila Veľkého z konca 18. storočia (posledná úprava z r. 1995 - 98, pri kostole tzv. starý cintorín). Pravoslávny chrám sv. Ducha z r. 1949 v staroruskom slohu s bohatou sakrálnou maľbou (grécky ikonopisec Dimitrij Leussis). Kostol Panny Márie z r. 1903. Pamätník Českej družine z I. svetovej vojny z r. 1929. Vojenské cintoríny z 1. a 2. svetovej vojny. Židovský cintorín vo Vydrani s 350 náhrobníkmi. Pomník padlým vojakom Sovietskej armády. Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (jediná inštitúcia v Európe venovaná dielu tvorcu amerického popartu, stále expozície zamerané na tvorbu A. Warhola, jeho brata Paula, synovca Jamesa a na povôd A. Warhola).
Hospodárstvo
Na území mesta pôsobia podnikateľské subjekty kategórie stredných a malých podnikov do 250 zamestnancov. Odvetvová štruktúra podnikateľských subjektov: sklárstvo, strojárenstvo, poľnohospodárstvo, drevospracujúci priemysel, potravinárstvo.

Vr. bol 1999 otvorený železničný prechod Medzilaborce - Lupków aj pre osobnú dopravu počas turiostickej sezóny júl - august.

Vysunuté pracovisko Obvodného úradu Humenné v Medzilaborciach (Cintorínska 657/2). Vysunuté pracovisko pobočky Sociálnej poisťovne Humenné v Medzilaborciach (Mierová 326/4). Správa katastra Medzilaborce (Dobrianského 89). Organizácie v správe mesta: Mestské kultúrne stredisko (výstavy a akcie) a Technické služby mesta. Mestská knižnica. Centrum voľného času Medzilaborce. Nemocnica s poliklinikou Medzilaborce, lekárska knižnica.

Školské zariadenia v pôsobnosti mesta, Krajského školského úradu a PSK: 2 základné školy, Základná umelecká škola, Špeciálna základná škola, Gymnázium na Duchnovičovej ul., Združená stredná škola (vznikla spojením SOU strojníckeho a SPoŠ poľnohospodárskej).

Sociálno - charitatívne zariadenia: Detský domov sv. Nikolaja (v správe Prešovskej pravoslávnej eparchie, 90 miest), Domov pre osamelých rodičov, Charitatívno - sociálne centrum, Krízové stredisko, Útulok Medzilaborce.

Reštauračné a ubytovacie kapacity: počet lôžok 314, reštauračné kapacity 280 (r. 2002).

Športové zariadenia: futbalový štadión, lyžiarske centrá Danová (861 m n. m., 2 lyžiarske vleky, umelý sneh) a Borov, krytá plaváreň, niekoľko telocviční, tenisové kurty. Športové kluby: FK Medzilaborce, Klub biatlonu, 82. skautský zbor Beskyd.

Turistický servis: turistická kancelária M - Tour, turistické informačné centrum. Ubytovacie zariadenia: hotel Laborec (84 lôžok), penzión Andy (8 lôžok), penzión Šport (42 lôžok), penzión Vest (38 lôžok), rekreačné stredisko Falko Danová (100 lôžok).

Spoločenské a športové podujatia: Tradičný festival kultúry a športu (posledný víkend v júni), Laborecký jarný jarmok (apríl), Okresné dožinkové slávnosti (september), Laborecké vianočné trhy, "Laborecká 24" turnaj o pohár primátora v halovom futbale (december), Pochod vďaky (februárový beh na lyžiach Čertižné - Dukla), Laborecký pohár (súťaž v karate), futbalový turnaj O pohár Strojlabu. Kino Pobieda.
M. č.: borov, medzilaborce, vydraň.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť