Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Stropkov

Základné údaje
Stropkov leží v Nízkych Beskydách, v doline Ondavy, v nadmorskej výške okolo 202 m. Chotár sa rozprestiera v nadmorskej výške 180-337 m. Západná časť je rovina, východná časť je mierne zvlnená pahorkatina.
História
Najstaršou pamiatkou v dejinách Stropkova sú ranogotické časti rím. kat. kostola, pochádzajúceho z prelomu 13 - 14. stor. Na základe toho a jazykovedného názvu Stropkov sa predpokladá jestvovanie sídliska nielen pred 14., ale možno pred 11. stor. Najstarší písomný doklad o Stropkove pochádza z r. 1404 a predstavuje ho ako mestečko. Zavedenie trhu a začiatky mestského vývoja Stropkova sa predpokladajú v 14. storočí. Od 15. storočia sa v ňom konali aj jarmoky. Pravdepodobne od 13. storočia tu bola mýtnica a od 15. storočia colnica. Rozvíjala sa remeselná výroba a od druhej polovice 16. storočia miestny cech združoval majstrov 18-tich remesiel. Stropkovskí obchodníci sa uplatňovali aj v Poľsku a Haličsku. Najvýnosnejším vývozným tovarom bolo víno. Od 14. storočia sa vyvíjalo stropkovské panstvo, ktorého hospodárskym centrom bolo mestečko Stropkov. Patrilo k nemu aj do 30 okolitých dedín. Najvýznamnejšími zemepánmi mestečka boli šľachtici z Perína v 15. storočí, neskôr Pethöovci. Im patril aj miestny hrad ako trvalé sídlo. Hrad jestvoval do začiatku 18. storočia. Od r. 1886 bol Stropkov sídlom slúžnovského obvodu. Od polovice 20. storočia bol dočasne sídlom okresu.

Od r. 1964 je miestnou časťou mesta bývalá dedina Bokša. Prvá písomná správa o nej pochádza z r. 1390. Bola majetkovou súčasťou panstva Makovica. V r. 1427 tu hospodárilo vyše 25 poddanských domácností. V r. 1600 bolo v sídlisku asi 7 poddanských domov a kúria miestnych zemanov. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 13 až 5 poddanských domácností, v r. 1900 bolo 249 obyvateľov.

Stropkovské sídlisko malo v r. 1600 55 meštianskych domov, ev. kostol, faru, školu, mýtnicu a colnicu, mlyn aj pílu. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 44 až 70 meštianskych domácností, v r. 1900 bolo 2276, v r. 1970 5671 obyvateľov. Tradičným zamestnaním obyvateľov bolo poľnohosp., menšia časť sa venovala remeslám a obchodu. Od polovice 20. storočia sa obyvateľstvo zamestnávalo v miestnych poľnohosp. a priemyselných podnikoch.

Škola pôsobila pri farskom kostole. Od polovice 20. storočia sa rozvíja všeobecné stredné školstvo aj školy s ekonomickým, poľnohosp. a elektrotechnickým zameraním. Od začiatku 20. storočia jestvovali tlačiarne, ktoré vydávali aj miestne noviny. Vo františkánskom kláštore bola rozsiahla knižnica. Kaštieľ ako súčasť bývalého hradu jestvuje po prestavbách v 18. - 19. storočí. Rím. kat. kostol prestavaný v r. 1675, s použitím gotickej kaplnky zo začiatku 14. storočia. Prícestné sochy sú z 18. storočia a prícestná kaplnka pochádza zo začiatku 19. storočia. Kláštor a kostol františkánov pochádzajú z r. 1673. Gr. kat chrám pochádza z r. 1947. V Bokši je gr. kat. z r. 1774. Športová činnosť sa tu rozvíja od 20. storočia, najmä futbal.

Vprvej polovici 20. storočia v hospodárskej činnosti prevládali poľnohosp., ktorých doplňovali remeselnícki živnostníci. Od polovice 20. storočia sa rozvíjal najmä elektrotechnický, potravinársky a drevársky priemysel.
Demografia
VStropkove žije takmer 11000 obyvateľov, väčšinou slovenskej národnosti (92 %). Z obyvateľstva v produktívnom veku je podiel ekonomicky aktívnych 77,3 %, nezamestnaných je asi 14 %. Podľa najvyššieho skončeného stupňa školského vzdelania má najviac Stropkovčanov ukončené úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou (16,5 %) a stredné odborné bez maturity (12,3 %), vysokoškolsky vzdelaných je 7,4 % obyvateľov.
Hospodárstvo
Okresné mesto Stropkov leží na križovatke ciest do Medzilaboriec a k hraničnému prechodu Vyšný Komárnik (Barwinek na severe umožňujúci prístup k E 50 - Vyšné Nemecké/Užhorod na juhu). Priemyselnú základňu mesta reprezentuje hlavne TESLA, a. s., Stropkov, ktorá si udržuje dominantné postavenie v rámci regiónu a má aj významné postavenie v Prešovskom kraji. Predmetom činnosti je vývoj, výroba, predaj a servis výrobkov telekomunikačnej techniky, najmä koncových telefónnych prístrojov. Ďalšou výrobnou firmou je STROPTEL, ktorej hlavnou výrobnou činnosťou je výroba transformátorov. Hlavným predstaviteľom strojárskeho priemyslu je závod spoločnosti Kovo-Sipox, a. s., Bánovce nad Bebravou, zameriavajúci sa na strojársku výrobu. Charakteristickou črtou úrovne malého a stredného podnikania je jeho stagnácia. Naďalej fungujú malé stavebné, drevárske, krajčírske a strojárske firmy a živnostníci.
Rozvojové plány
Stropkov a jeho okolie je predurčené na rozvoj turistiky, vidieckej turistiky a cestovného ruchu. Práve preto v koncepcii rozvoja mesta je prioritou rozvoj cestovného ruchu. K najsilnejším stránkam patrí atraktivita prírodného prostredia a klimatické pomery, neznečistená príroda nepostihnutá priemyselnými škodlivinami, bohatá flóra a množstvo zveri. V meste sa nachádza aj množstvo zaujímavých historických a kultúrnych pamiatok. Ťažiskom letnej rekreácie je rekreačné stredisko Valkov pri rekreačnej nádrži Domaša, kde sa nachádza 219 chatových zariadení fyzických osôb s kapacitou 896 lôžok a 51 rekreačných zariadení s ubytovacou kapacitou 1076 lôžok. Na podporu cestovného ruchu pri rekreačnej nádrži Domaša vzniklo Regionálne združenie Veľká Domaša. Cieľom združenia je zlepšiť situáciu okolo Domaše, hlavne v oblasti infraštruktúry, čo je základný predpoklad na oživenie a rozvoj cestovného ruchu.
Zahranièné vzahy
Mesto Stropkov rozvíja priateľské vzťahy s mestom Ropczyce v Poľsku. Okrem toho stropkovské spevácke, tanečné či divadelné súbory účinkujú na rôznych podujatiach v zahraničí.
M. č.: bokša, sitník, stropkov.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť