Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Cabaj-čápor

Základné údaje
Obec leží v J časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, 9 km JZ od Nitry. Archeologické nálezy potvrdzujú osídlenie lokality v ml. dobe bronzovej. Ide o kniežaciu mohylu, ktorej svah bol využitý na radové pohrebisko v 11. stor. V Čápore sa nachádzajú halštatské hroby a rímsko-barbarské pohrebisko. Od r. 1156 desiatky z dediny Copur (prvá pís. zmienka o Čápore) patrili kanonikom ostrihomského kostola. V r. 1246 Štefan a Andrej z Ondrochova predali zem Choboy (prvá pís. zmienka o Cabaji). V r. 1248 Belo VI. daroval obe dediny nitrianskym hosťom. Pred r. 1262 časť Cabaja vlastnil Indrich z rodu Ludanovcov. Čápor bol od r. 1312 5 rokov v rukách spriaznenca Matúša Čáka Filipa a jeho brata. Čápor bol potom majetkom Nitrianskeho biskupstva, Cabaj bola zemianska dedina vo vlastníctve Cabajovcov, časť obhospodarovalo Ostrihomské arcibiskupstvo. Od pol. 16. do zač. 17. stor. obe obce Turci viackrát zničili. V r. 1750 v Cabaji hospodárili viaceré rodiny, medzi inými Koťánovci, Semnickí a Majthényiovci. V prvej pol. 17. stor. sa prisťahovali maďarské kalvínske rodiny (Illésovci a iní). V Cabaji bol v r. 1750 na starších základoch postavený kat. kostol. S podporou Márie Terézie bol v Čápore r. 1780 postavený rím. kat. kostol na mieste pôvodného románskeho kostola sv. Michala. V roku 1751 žilo v Cabaji 16 zemanov. V Cabaji sa nachádza barok.-klas. kaštieľ z konca 18. stor. a klasicistický kaštieľ zo zač. 19. stor. V r. 1925 sa obce spojili pod menom Cabaj-Čápor, v r. 1939 sa rozdelili a v r. 1974 sa opäť zlúčili. JRD v oboch obciach vznikli súčasne v r. 1950. V súčasnosti sú z hospodárskych podnikov najvýznamnejšie Branko Nitra, a. s., chov moriek v Cabaji a poľnohosp. družstvo. V r. 1973 - 1990 sa v oboch obciach pravidelne uskutočňovali medzinár. preteky v cezpoľnom behu Grand Prix Cabaj-Čápor. V obci sa narodil spisovateľ Ján Domasta (1909 - 1989).
M. č.: cabaj, čápor.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť