Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Žemberovce

Základné údaje
Ležia na styku severnej časti Ipeľskej pahorkatiny a Štiavnických vrchov. Staršie osídlenie lokality dokladajú nálezy neolitného sídliska a nálezy z doby rímskej. Obec vznikla zlúčením obcí Dolné a Horné Žemberovce v r. 1946.

Horné Žemberovce: obec je doložená v r. 1234 (Sember), patrila zemanom zo Žemberoviec, od r. 1395 časť rod. Veszensovcov, od r. 1405 rod. Kálnayovcov, v 18. stor. rod. Barossovcov, Szulyovcov, v 19. stor. rod. Benyovszkovcov, v 20 stor. tu mala majetky rod. Rudnayovcov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom, tkáčstvom, košikárstvom a zhotovovaním výrobkov z dreva.

Dolné Žemberovce: Obec vznikla v chotári obce Horné Žemberovce, spomína sa v r. 1389 (Alsonsember). Miestna časť Stredné Žemberovce je písomne doložená ako obec v r. 1483 (Kewzepsember).

Po 2. svet. vojne nastal rozvoj obce. V r. 1951 založili JRD, do r. 1952 tu pracoval liehovar. Svoju činnosť začala výrobňa tvaroviek, známou sa stala ťažba andezitového kameňa.

Barok. kostol Mena Panny Márie pochádza z r. 1754. Klas. ev. kostol bol postavený ako tolerančný v r. 1886. Neskorobarok. kúria bola postavená v 1. pol. 18. stor. Klas. kaštieľ (neorom. upravený) a klas. kúria pochádzajú z 1. pol. 19. stor. Na cintoríne je situovaný náhrobník venovaný D. Gondovi, hrdinovi SNP.

V obci sa narodil a je pochovaný Daniel Gonda (1900 - 1944) hrdina SNP in memoriam.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť