Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Santovka

Základné údaje
Leží na Ipeľskej pahorkatine v doline potoka Búr. V chotári vyvierajú uhličité term. pramene. V k. ú. je chránený prírodný výtvor Tufová kopa. Osídlenie lokality dokladajú archeologické nálezy z obdobia paleolitu, ďalej neolitné sídliská volútovej kultúry, eneolitné s kanelovanou keramikou, sídliskové nálezy maďarovskej kultúry a severopanónskej kultúry zo st. doby bronzovej a laténsko-dácke sídlisko. Písomne sa obec uvádza v r. 1158 (Zanthow), keď ju Štefan, syn Adrianov daroval kláštoru v Hronskom Beňadiku. V 16. stor. patrila pilišskému opátstvu, od r. 1712 opátstvu velehradských cistercitov. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. Pri uhličitých termálnych prameňoch vznikli už v r. 1742 kúpele. Táto kúpeľno-rekreačná oblasť je známa aj minerálnou vodou Santovka. V k. ú. je vybudované term. kúpalisko.

Miestna časť Malinovec sa spomína ako obec v r. 1245. Patrila viacerým zemepánom, v 18. stor. rod. Goszthonyiovcov, Brunswickovcov a i., v 18. stor. rod. Somogyiovcov, Nyáryovcov a Kelecsényiovcov. K Santovke bola obec pripojená v r. 1964.

Barok. kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v r. 1755. Barok. - klas. kúria pochádza z 1. pol. 18. stor. a neskorobarok. kúria z 2. pol. 18. stor.
M. č.: malinovec, santovka.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť