Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Tornaľa

Geografia
Leží v nadm. výške 181 m vo východnej časti Rimavskej kotliny na nive a terase rieky Slaná. Chotár má nadm. výšku 169 - 381 m. Západné svahy doliny rieky Slaná sú zo značnej časti odlesnené. Východná časť je porastená dubovo-hrabovými a cerovo-dubovými lesmi, v hlbších údoliach s prímesou bukov. Prevládajú nivné, lužné, illimerizované pôdy a rendizny. Pozdĺž zlomov vystupujú minerálne pramene, ktoré majú infiltračnú oblasť v Slovenskom krase. V okolí Tornale je niekoľko výdatných prameňov a pri jednom, za parkom Zoltánka, vyrástol nový závod na plnenie minerálnej vody (šťavice), ktorú dostať kúpiť už po celom Slovensku. Región patrí do teplej až mierne teplej oblasti s priem. teplotou 8-9 C a so zrážkami 550-700 mm.
História
Obec sa spomína r. 1245 ako Kuuy, r. 1291 Tornalya a. n. Kewy, r. 1773 Tornallya, r. 1920 Tornaľa, r. 1948 Šafárikovo, r. 1992 Tornaľa. Vznikla na staršom osídlení, pravdepodobne pod strážnou vežou po­sta­ve­nou v 10. - 11 stor. na ochranu vstupu do Slanskej doliny. Od r. 1921 patrí mesto Tornallyayovcom. V 2. polovici 16. stor. osadenstvo obce utekalo pred Turkami. Už v 18. stor. bola Tornaľa významnou poštovou a obchodnou križovatkou. R. 1849 sa do histórie mesta zapísala víťazná bitka uhorskej armády nad rakúskym vojskom generála Schlicka. V 19. storočí, po postavení železnice sa Tornaľa stáva aj obchodným a správnym strediskom okolitej poľnohosp. oblasti. V 2. pol. 19. stor. a začiatkom 20. stor. sídlom slúžnovského (okresného) úradu, okresného súdu, katastrálneho a daňového úradu. V meste sa nachádzali tri honosné rezidencie Dezidera a Zoltána Tornalyayho a Árpáda Hámosa. Počas 2. svet. vojny bolo mesto pripojené k Maďarsku. Po vojne, v rokoch 1949 - 1960 bolo okresným mestom. V tomto období zaznamenala Tornaľa najväčší rozvoj priemyslu a poľnohospodárstva.
Demografia
Obyvatelia Tornale sa zaoberali poľnohosp. a remeslami. Počet obyvateľstva Tornale, s mestskými časťami Starňa, Behynce a Králik sa už dlhšie ustálil na hranici 8000. Z dvoch tretín ho tvoria občania ma­ďar­skej národnosti a jednu tretinu Slováci a občania iných národností. Počas druhej svetovej vojny bolo obyvateľstvo židovského vierovyznania fašistickým režimom deportované.
Školstvo
V 50. rokoch bola v Tornali zriadená stred­ná všeobecnovzdelávacia škola (slov. aj maď.), r. 1958 stredná poľnohos­po­dárska technická škola a poľnohospodárske od­borné učilište. V súčasnosti je v meste slo­vensko-maďarské gymnázium, stredné od­bor­né učilište odevné, 2 ZŠ (slov., maď.) 4 materské školy, základná umelecká škola, špeciálne odborné učilište a chlapčenský reedukačný domov.
Pamätihodnosti
V Tornali je reformovaný kostol z 15. stor., dve klasicistické kúrie z 19. stor., rím. kat. kostol z konca 19. stor. a ev. kostol z r. 1933. V mestskej časti Behynce existovali tri zemianske kúrie. Dnes sú zachované už iba ich zvyšky. Jednou z nich je barokovo-klasicistická kúria z 18. storočia. V r. 1846 - 1849 tu pôsobil básnik Mihály Tompa. V m. č. Králik sa nachádza ref. kostol z 13. stor. v neogotickom slohu, prestavaný r. 1824 a klasicistická kúria s parkom z prvej pol. 19. storočia. V miestnej časti Starňa boli v 2. pol. 19. stor. postavené dva kaštiele - neoba­ro­ko­vý a secesný.
Kultúra
V Tornali od r. 1824 sídli knižnica gemerského reformovaného dištriktu. Od r. 1956 v Tornali pôsobil aj za hranicami zná­my folklórny súbor Čertiažeň. V súčasnosti sa kultúrny život sústreďuje v mestskom kul­túrnom stredisku a mestskej kniž­nici. Aktívna je MO Csemadok-u, pri ktorej už takmer 30 rokov pôsobí zmiešaný spevokol oven­če­ný úspechmi aj z medzinárodných súťažiach. Pravidelné koncerty poriada aj ZUŠ. Pestrú činnosť už roky vykazuje klub dôchodcov.
Hospodárstvo
Tornaľa, ale aj všetky obce regiónu Gemera sú azda najviac postihnuté spo­lo­čenskými zmenami po r. 1989. Zanikli nielen štátne majetky, ale aj ostatné podniky, ktoré zastrešovali poľnohospodársku vý­ro­bu. V súčasnosti ju prezentuje rozdrobená poľ­nohospodárska výroba, ktorá neposkytuje dostatok pracovných príležitostí. Zamestnanosť v meste a regióne poskytuje závod na výrobu pánskej konfekcie Ozeta Neo, strojárska fabrika Unicorn-ESK, dve zahraničné firmy, niekoľko podnikateľských firiem a služ­by. Nezamestnanosť v meste a regióne sa už dlhšiu dobu pohybuje na hranici 30-35%. Aj preto mladí odchádzajú za prácou do iných regiónov a do zahraničia.
Infraštruktúra
Mesto má vybudované plážové kúpa­lis­ko s autocampingom. Nachádza sa v miestnej časti Králik. Ročne ho navštevuje ok­rem domácich rekreantov aj mnoho dovolenkárov z celého územia Slovenska a v posledných rokoch aj zahraniční turisti. V meste a aj v rekreačnom zariadení je rozvinutá maloobchodná sieť. Historickým klenotom mesta je bývalá kúria Z. Tornallyayho, kde sídli detský domov. V meste sa nachádza aj domov dôchodcov a reedukačný domov mládeže. Poliklinika poskytuje komplexné služby a v miestnej časti Starňa je doliečovacie lôžkové oddelenie. V meste sú už 4 lekárne. Na poli športu Tornaľčania vynikajú predovšetkým vo futbale, ale v posledných rokoch je na vysokej úrovni aj stolný tenis a šach.
M. č.: Behynce, Králik, Starňa, Šafárikovo.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť