Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Žarnovica

Geografia
Mesto leží v obklopení stredoslovenských pohorí - Pohronského Inovca, Vtáčnika a Štiavnických vrchov na strednom toku Hrona. Prevažne zalesnený povrch na pravej strane Hrona s hnedými lesnými a nivnými pôdami a s bukovým porastom tvorí kužeľ potoka Kľak. Pozdĺž rieky Hron sú štrkopieskové náplavy, v ústiach potokov sú zvyšky priľadovcových kužeľov. Podnebie je mierne teplé až teplé.
História
Názov mesta je odvodený od žarnovov, kamenných mlynov, ktoré sa tu vyrábali. V písomných prameňoch sa spomína v r. 1320, keď levický kapitán Becsey preložil mýto z Voznice do Žarnovice. Už v r. 1332 tu stála fara a kostol. Pôvodne patrila k hradu Revište. V r. 1388 ju kráľovná Mária vyňala spod správy panstva a od r. 1490 sa stala majetkom Dócziovcov. Od r. 1563 sa uvádza ako mestečko. V r. 1647 bolo mestečko vyplienené Turkami, ktorých sa podarilo poraziť v bitke pri Žarnovici v r. 1664. V r. 1647 sa mesto dostalo pod správu Banskej komory v Banskej Štiavnici a tiež sa stalo sídlom panstva, ku ktorému patrilo 13 obcí. Bola tu obilná komora a pekáreň Banskej Štiavnice. V r. 1681 Žarnovica dostala jarmočné výsady a neskôr, v r. 1842 trhové výsady. V r. 1848 mesto vyhorelo. Počas 2. svet. vojny sa obyvatelia zapojili do Slovenského národného povstania, pôsobila tu skupina kpt. Jána Nálepku.

Nad potokom Lukavica sa rozkladala občina Belá, ktorá siahala až po čiaru Bzenica - Vyhne, ktorá sa spomína v r. 1228 ako obec s baňou na striebro na vrchu Berch, Lukavica sa písomne uvádza v r. 1391. Žarnovická Huta vznikla v chotári Horné Hámre. V r. 1739 bola postavená významná huta na zlato, striebro a olovo, ktorá sa stala jednou z najvýznamnejších na Slovensku.
Demografia
V minulosti sa obyv. zaoberalo prevažne prácou v lesoch, príležitostne furmankou. Žarnovica bola už v r. 1600 väčším mestečkom, bolo tu až 97 zdanených domov. Z konca 17. stor. sú doložené cechy. Štát tu v r. 1911 vybudoval veľkú parnú pílu s preglejkárňou a tehelňu. Neskôr tu pôsobilo riaditeľstvo štátnych lesov. Po ukončení 2. svet. vojny prebehla industrializácia mesta a najvýznamnejším podnikom na spracovanie guľatiny sa stala Preglejka Žarnovica.
Kultúra
Mesto Žarnovica je vybavené mestskou knižnicou v priestoroch mestského kultúrneho domu, kde je prevádzkované i miestne kino Máj. V oblasti záujmovej a spolkovej činnosti je mesto vybavené klubovými priestormi pre dôchodcov a mládež, športoviskami (športový areál a plochou dráhou, telocvične, fitnes centrum, futbalové a hokejové ihrisko, kolkáreň, tenisové kurty, volejbalové ihrisko, japexová dráha). V meste existuje spolková činnosť, fungujú tu viaceré spolky a združenia, ktoré robia aktivity podľa svojich potrieb a záujmov. Neodmysliteľnou súčasťou spoločenského života mesta sú motocyklové preteky na plochej dráhe známe pod názvom "Zlatá prilba slovenského národného povstania", ktorej história sa píše už od r. 1953. V súčasnosti je žarnovická plochá dráha jedinou na Slovensku. Popri motocyklových pretekoch sa na nej uskutočňujú aj automobilové preteky autokrosových a rallyecrosových áut, známe pod názvom "Autoslide". V mestskej časti Revištské Podzámčie , priamo pod hradom Revište je na rozsiahlej lúke vybudovaná vodácka stanová základňa uvádzaná i na európskych vodáckych mapách. Ostrov na Revištskom Podzámčí sa stal miestom rôznych európskych a svetových podujatí napr. konali sa tu MS v ryžovaní zlata (pri účasti takmer 30 krajín sveta), stretnutie skautov v srdci Európy (14 krajín). Turistické a rekreačné možnosti návštevníkov mesta i obyvateľov dopĺňajú turistické chodníky vychádzajúce do pohorí, ktoré ho obklopujú, vyše 20 - hektárový Revištský rybník a teplý prameň v m. č. Lukavica.
Pamätihodnosti
Pôvodne gotický rímskokatolícky kostol sv. Petra a Pavla bol v r. 1647 Turkami zničený a koncom 17. stor. obnovený. Južne od mesta na miernej vyvýšenine je vybudovaná kalvária, pri ktorej v r. 1757 postavili pustovňu a v r. 1894 neogotickú kaplnku. Kalvária bola v rokoch 1996 - 1997 zrekonštruovaná do dnešnej podoby. Žarnovica mala svoj pivovar, ktorý bol vlastníctvom obce, neskôr po výstavbe nového pivovaru sa stal majetkom jednotlivca. Dnes je obývaný a slúži na podnikateľské účely. V rokoch 1480 - 1485 bol Urbanom Dóczym postavený trojpodlažný neskorogotický kaštieľ bez veže, ktorý bol rezidenciou rodiny Dóczyovcov. Neskôr bol neďaleko neho dostavaný tzv. Dolný kaštieľ, dnes sídlo VÚB banky a mestskej galérie so sobášnou sieňou. V m. č. Revištské Podzámčie sa nachádza zrúcanina hradu Revište z 13. stor. Vojnové udalosti pripomína pomník padlých v Slovenskom národnom povstaní na námestí SNP od V. Ihrinského.
Školstvo
V r. 1953 tu bola založená Stredná všeobecnovzdelávacia škola. Na bývalú Drevársku odbornú školu nadviazalo Stredné odborné učilište drevárske. V meste sú dve základné školy (ZŠ Fraňa Kráľa a ZŠ Andreja Kmeťa), ZUŠ a tiež Špeciálna základná škola. Svoje detašované pracovisko tu má zriadené Ekonomická univerzita v Bratislave, fakulta hospodárskej informatiky.
Hospodárstvo
Obyvateľstvo pracuje v službách, v štátnom a súkromnom sektore. Ekonomika mesta nie je orientovaná len jedným smerom (spracovanie dreva), ale rozvíja sa viacerými odvetviami (drevársky, hutnícky, strojársky priemysel), čo môže byť významným stimulom pre príchod ďalších investorov.
Infraštruktúra
Mesto je zabezpečené verejnou dopravou, je tu tiež zabezpečené vlakové spojenie. Cestná sieť je v uspokojivom stave. Z technickej infraštruktúry je najuspokojivejšia vodovodná sieť, potom plynofikácia. Mesto je pokryté sieťou mobilných operátorov, televízií a rozhlasu.
M. č.: Lukavica, Revištské Podzámčie, Žarnovica, Žarnovická Huta.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť