Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Detva

Geografia
Detva leží v doline Detvianskeho potoka v Detvianskom podhorí Poľany a Javoria. Chotár tvoria sopečné horniny, andezity a ich tufy, ml. treťohorné uloženiny. Výskyt opálu. Minerálny prameň (medokýš). Mestom preteká detviansky prítok Slatiny, Jelšový a Nemecká. V blízkosti je CHKO Poľana a od r. 1990 je biosférickou rezerváciou UNESCO (pozri heslo Hriňová). V okolí sú listnaté, ihličnaté a zmiešané lesy, v ktorých je bohatá zver a ornitofauna.
História
Archeologická lokalita Kaľamárka bola osídlená v neskorej dobe. Zažila výboje Keltov v laténskej dobe, sídlil tu ľud púchovskej kultúry a koncom rímskej doby tu žilo germánske obyvateľstvo. Nakoniec tu našli domov Slovania. Samotná Detva má novoveký pôvod, vznikla v r. 1636-38, zrejme ako dôsledok valašského a lazníckeho osídľovania.

V r. 1811 sa stala mestečkom s právom jarmokov. Obec bola po 2. svetovej vojne oslobodená 13.2.1945, padlo tu 500 sov., 292 rum., 300 nem., 40 maď. vojakov a mnoho občanov. Od r. 1965 je Detva mestom a od 1996 okresným mestom.
Demografia
Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp., chovom dobytka a oviec. V r. 1787 tu založil Ján Vagač prvú bryndziareň na Slovensku. Konali sa tu dobytčie jarmoky, bol tu pivovar a mlyny.

Od šesťdesiatych rokov minulého stor. až do roku 1991 bol zaznamenaný mimoriadny nárast počtu obyvateľov, čo bolo dôsledkom rozvoja priemyselnej strojárskej výroby, nárastu pracovných miest v regióne, rozvoja obchodu a služieb, intenzívnej bytovej výstavby. Od roku 1991-1995 obyvateľstvo narastalo rovnomerne. Výkyvy nastávajú od roku 1996 a od roku 1998 dodnes mesto Detva zaznamenáva výrazný pokles počtu obyvateľov.

Mestský znak tvoria tri smreky symbolizujúce lesné bohatstvo oblasti. Rozvoj mestečka ovplyvnili Podpolianske strojárne a nová urbanizácia mesta v druhej pol. 20. storočia.
Hospodárstvo
V súčasnosti nastal útlm strojárskej výroby. Zdroje drevnej suroviny predurčujú rozvoj drevospracujúceho odvetvia priemyslu. Obuvnícky priemysel tvorí podnik s hlavnou prevádzkou v Detve. Poľnohospodársku výrobu firma, so sídlom vo Vígľaši. V meste pôsobí okolo 700 živnostníkov. Sú tu tri peňažné ústavy, čerpacia stanica.
Pamätihodnosti
Kostol sv. Františka z Assisi (1803 - 1804), postavený na mieste st. kostola z r. 1664, na stene pamätná tabuľa K. A. Medveckého (kat. kňaz, autor prvej monografie Detvy). Prícestné neskorobarokové sochy sv. Jána Nepomuckého (1766) a sv. Floriána (18. stor.), Kaplnka na kalvárii (1905 - 1908), drevené vyrezávané kríže s ornamentami a súsošie - pamätník padlým partizánom.
Kultúra
V meste sa nachádza Podpolianske múzeum Detva (od r. 1994), Mestská knižnica K. A. Medveckého,

Dom kultúry A. Sládkoviča, kino, amfiteáter, kde každoročne prebiehajú Folklórne slávnosti Pod Poľanou (od r. 1966). Ľudové umenie, drevorezba, detvianske fujary, výšivky, ľudové piesne a tance.
Školstvo
Prvá škola (1784), Gymnázium, Spojená stredná škola,, ZUŠ Svetozára Stračinu, MŠ, ZŠ, Centrum voľného času TREND.
Infraštruktúra
Poliklinika Detva, lekárne (4), Liečebný dom pre dlhodobo chorých, Dom dôchodcov, Hotel Detva, gazdovský dom, reštaurácie, Salaš-Detva (ľudové jedlá, bryndzové halušky). Športové možnosti - tenisové kurty, kúpalisko, letný a zimný štadión, športová hala, cykloturistika. Agroturistika. Mikroregión Podpoľanie (členmi sú všetky mestá a obce okresu Detva), Slovenský poľovný zväz. Pošty (3). Železničná a autobusová stanica, zastávky prímestskej dopravy.
M.č.: Detva, Detva - sídlisko, Kostolná, Krné, Piešť 1, Piešť 2, Skliarovo, Zapriechody.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť