Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Smolenice

Základné údaje
Ležia na východnom svahu Malých Karpát, časť chotára je na Trnavskej pahorkatine. V jurských vápencoch západne od obce je jaskyňa Driny, krasová oblasť (7 km2) s menšími jaskyňami (Havrania skala, Trstínsko - smolenická jaskyňa) s kaňo­no­vitými údoliami a krasovými prameňmi. Archeologický výskum tejto lokality pouka­zuje na súvislé osídlenie už od neolitu. Naj­významnejším nálezom je trácko-skýtske hradisko na Molpíre zo 6. - 5. stor. pred n. l. Objavili sa tu aj pozostatky keltského síd­liska a osady z doby veľkomoravskej. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1256. V 13. stor. patrila grófom z Pezinka a Sv. Jura, zač. 16. stor. Országhovcom, r. 1569 záložným a od r. 1583 vlastníckym právom Krištofovi Un­gná­dovi. V 17. stor. ho zdedili Erdődyovci, 1777 Pálffyovci. Stal sa strediskom panstva Smolenice, ktoré sa vyčlenilo z panstva Korlátka a Dobrá Voda. Za Rákócziho povstania hrad zničili, sídlo panstva sa premiestnilo do kaštieľa v Smoleniciach. Zač. 20. stor. začal hrad rekonštruovať Ján Pálffy. Rekonštrukcia bola dokončená po r. 1945. V 15. stor. mala obec pečať, od 16. stor. sa vyvíjala ako zemepánske mestečko. V 17. stor. Smo­le­nice získali jarmočné právo, ktoré bolo v r. 1719 rozšírené a stali sa obchodnícko-remeselníckym strediskom panstva. V r. 1715 mala obec 2 mlyny, vinice a 98 daňovníkov. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohosp. a vinohradníctvom. V r. 1751 založili cech čiž­márov, v r. 1782 krajčírov. Od 18. stor. sa roz­šírila džbánkarská a keramická výroba, pracoval tu pivovar.

Na hrade je v súčasnosti Domov vedeckých pracovníkov SAV, konajú sa tu vedecké konferencie so zahraničnou účas­ťou. Zámok je postavený na mieste stredo­ve­ké­ho hradu, stavaný od konca 19. stor. do sú­čas­nosti.

Významnou sakrálnou pamiatkou Smo­le­níc je renesančný kostol z r. 1642 - 44. Pozoruhodná je aj baroková krypta na cintoríne z pol. 18. stor. so štyrmi sochami františkánov z Katarínky povedľa, baroková so­cha Piety pred kostolom a kaplnka z r. 1715. V Smolenickej Novej Vsi bol špitál so 16 posteľami, ktorý založil v r. 1744 gróf Juraj Erdődy. V r. 1777 však zanikol. V Smoleni­ciach sa narodil a je tu aj pochovaný Š. Banič, vynálezca padáka.
M. č.: Smolenice, Smolenická Nová Ves.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť