Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Čata

Základné údaje
Leží vo východnej časti Podunajskej nížiny a v južnej časti Ipeľskej pahorkatiny na nízkej pravobrežnej nive a terasách Hrona. Staršie osídlenie lokality potvrdzujú archeologické nálezy sídlisk - neolitného volútovej kultúry, eneolitného s kanelovanou keramikou, maďarovskej kultúry zo st. doby bronzovej, halštatské žiarové hroby, sídlisko laténske, rímsko-barbarské a slovanské z doby poveľkomoravskej. Písomne sa obec uvádza v r. 1386 (Chatha), patrila kláštoru paulínov v Máriacsaláde, časť obce benediktínskemu opátstvu v Čajakove. Po zrušení paulínskej rehole pripadla správe verejných základín. Obyvatelia sa zaoberali poľnohosp. a vinohradníctvom, za I. ČSR pracovali ako poľnohosp. robotníci na veľkostatkoch a zaoberali sa aj tkáčstvom a košikárstvom. V r. 1938 - 45 bola obec pripojená k Maďarsku. V r. 1947 presídlili časť maď. obyvateľov do Maďarska. Miestna časť Gen sa spomína v r. 1245 (Guen, Gen), osada patrila prepoštstvu v Šahách, rod. Hunt - Poznanovcov, neskôr kláštoru v Máriacsaláde.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť