Ústredný portál verejnej správy

Lokality

Mapa krajov:

Banskobystrický kraj Košický kraj Prešovský kraj Žilinský kraj Trenčianský kraj Nitrianský kraj Trnavský kraj Bratislavský kraj

Abecedný zoznam lokalít:

A B C Č Ď E F G H I J K L M N O P R S Š T Ú V Z Ž

 

Spišská Nová Ves

Geografia

Mesto Spišská Nová Ves sa rozprestiera v Hornádskej kotline, pričom zo severu je obklopené výbežkami Levočských vrchov, z juhu Spišsko-gemerským rudohorím. Na rozlohe 66,67 km2 žije v súčasnosti približne 37 200 obyvateľov prevažne slovenskej národnosti. Mesto je sídlom okresu Spišská Nová Ves. Nachádza sa na hlavnom železničnom ťahu Košice – Bratislava s prepojením na ČR a Ukrajinu. Letecké spojenia zabezpečuje blízko nachádzajúce sa medzinárodné letisko Poprad Tatry. Atraktivitu mesta zvyšujú blízko nachádzajúce sa národné parky. Slovenský raj s množstvom divých čarokrásnych roklín a vodopádov, náučný chodník Dreveník, blízkosť svetovo známych Vysokých Tatier a Národného parku Pieniny so splavom Dunajca.

História

V nepísaných dejinách SNV sú archeologickými výskumami dokázané stopy osídlenia už v neskorej dobe kamennej. Objavené boli predmety z bronzu - kosáky, sekery. Kelti mali vlastnú techniku spracovania železa. Po ich osídlení na Spiši sa v SNV našli keltské mince. Archeologické nálezy potvrdzujú, že územie stredného Spiša, na ktorom leží mesto SNV bolo v dobe veľkomoravskej osídlené slovanským obyvateľstvom. Po tatárskom vpáde ostalo nažive málo ľudí. Preto panovník pozval sem hostí - kolonistov, ktorých obdarúval rôznymi výsadami a slobodami. Usadzovali sa v blízkosti starých slovanských osád. Osady sa postupne rozrastali do nových územných celkov - nových obcí. Tak vznikla aj SNV, je to uvedené v listine ostrihomského arcibiskupa Filipa z 29. novembra 1268. Je to prvá písomná zmienka o SNV. Z obce sa pomaly vyvinulo mestečko a už v 14. stor. sa stáva významným banským mestom, ktoré má rozsiahly chotár bohatý na rudy a lesy. Mesto patrilo do zväzku spišských banských miest, kde sa v okolitých baniach vo veľkom ťažila meď, železo, a striebro. Najväčším privilégiom mesta bola od r. 1380 možnosť konať týždenné trhy v sobotu. V r. 1408 udelil kráľ Žigmund mestu právo konať výročný trh na deň 15. augusta, a od r. 1435 tri trhy v roku. Na výročné trhy chodili obchodníci z celej Spišskej župy, ale aj z Liptova, Gemera a Šariša, tiež z Poľska, Rumunska a Ruska. Predmetom trhu bolo železo, meď, surové kože, loj, konope, ľan, vyhľadávané bolo spišskonovoveské súkno, obilie, ovocie. SNV preslávila na Slovensku známa gotická zvonolejáreň. Prvý najznámejší zvonolejár bol Konrád Gaal. Zvony a krstiteľnice patria k najvzácnejším gotickým pamiatkam. V r. 1412 - 1772 dal kráľ Žigmund mesto spolu s ďalšími mestami do zálohy za pôžičku, poľskému kráľovi. SNV bola najväčším zálohovaným mestom. Po reinkorporácii do Uhorska 1772 sa postavila na ich čelo. R. 1778 až do zrušenia 1876 sa stala sídlom Provincie XVI spišských miest. Baníctvo a hutníctvo zaznamenalo najväčší rozmach v 18. do polovice 19. stor. Potom sa do popredia dostali Rudňany a Gelnica. Začiatkom 20. stor. bol celý región postihnutý silnou vlnou vysťahovalectva do Ameriky. Po vybudovaní železničnej trate Košice - Bohumín, r. 1871 sa urýchlil rozvoj priemyslu. Vznikla továreň na výrobu sadry, poľnohosp. strojov, farbiareň, škrobáreň, poľnohosp. liehovar, tehelňa, konzerváreň, tkáčovňa, parná píla, elektráreň. SNV zažila veľkú drámu dňa 24. marca 1939. Mesto bombardovalo maďarské letectvo. Zahynulo 13 ľudí. SNV bola prvým mestom v strednej Európe, ktoré bolo bombardované ešte pred vypuknutím 2. svet. vojny. Počas vojny sa v meste a okolí odohrali tuhé boje s fašistickými vojskami. Dňa 27. januára 1945 mesto obsadila sovietska armáda a vojna sa v SNV skončila. Mesto bolo po vojne vyznamenané za aktívnu účasť v národnooslobodzovacom boji.

Pamiatky
Spišská Nová Ves má najdlhšie námestie na Slovensku. Zrekonštruované oddychové miesta, fasády meštianskych domov, verejné budovy, novopostavené objekty aj dnes tvoria centrálnu mestskú zónu. Dominantné postavenie má farský kostol s gotickým portálom, plastikami Majstra Pavla z Levoče, bronzovou krstiteľnicou. Kostolná veža z r. 1893 je najvyššia na Slovensku, meria 87 metrov a je prístupná turistom na vyhliadku, ev. kostol je postavený v klasicistickom slohu, Slovenský kostol zo 14. stor., gr. kat. kostol, Radnica - v klasicistickom slohu, Provinčný dom - slúžil ako sídelný dom Provincie XVI spišských miest, dnes je v budove Spišské múzeum so stálou historickou, etnografickou, prírodovednou expozíciou o Spiši a výmennými aktuálnymi expozíciami, Reduta - romanticko - secesná budova, dnes je v budove Spišské divadlo, koncertná sieň, kaviareň, Mestské kultúrne centrum a Televízia Reduta, pred kostolom je socha Imakuláty, v pseudoklasicistickej budove bývalého učiteľského ústavu je dnes štátne gymnázum, Galéria umelcov Spiša je v meštianskom dome s renesančnou loggiou, Pamätník Osloboditeľov - v parku pri Redute, Martýrium na cintoríne - je pamätníkom obetí vojen a režimu uplynulých rokov, Dom kultúry, Dom Matice slovenskej.
Školstvo a kultúra
Shospodárskym rozvojom úzko súvisel aj rozvoj školstva a kultúry. Najstarší záznam o mestskej škole je z r. 1481. V r. 1547 sa zmenila na latinskú evanjelickú školu, v r. 1674 prešla do rúk katolíkom a pretrvala až do 1918 ako ľudová škola. V r. 1899 bola otvorená 4-ročná drevárska škola. SNV bola počas svojej histórie strediskom mnohých škôl, niektoré aj s celoslovenskou pôsobnosťou, napr. učiteľský ústav, drevárske školy, stredná priemyselná škola geologicko-banícka, poľnohosp. Na dnešných stredných školách, SOU nábytkárskom, stavebnom, Obchodnej akadémii, SPŠ, SPŠ strojníckej, drevárskej, Združenej strednej škole hotelových služieb a obchodu, dvoch gymnáziách sa vyučujú aktuálne učebné odbory. V meste sú dve základné umelecké školy, 9 základných škôl, 1 špeciálna základná škola, 4 školské zariadenia. Vytvorili sa podmienky na zriadenie detašovaných pracovísk vysokých škôl: Trnavskej univerzity s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzity Mateja Bela s Ekonomickou fakultou, Univerzity Konštantína Filozofa s Pedagogickou fakultou.

Spišská nová Ves je mesto s bohatou tradíciou ochotníckeho aj profesionálneho divadla. V budove Reduty je mestské divadlo od r. 1904. Divadelný krúžok Hviezdoslav od r. 1932 - dnešný názov Spišské divadlo. Je organizátorom Divadelnej Spišskej Novej Vsi - významnej prehliadky amatérskych divadelných súborov. Vlastivedné múzeum Spiša bolo zriadené v r. 1951, dnešný názov - Múzeum Spiša, zameriava sa na prírodu, históriu, národopis Spiša, má 5 pobočiek. v Galérii umelcov Spiša je aj priestor pre umelecko - výtvarné práce miestnych umelcov. Knižnica je pokračovateľom čitateľského spolku založeného 1839. Kiná dnes upadajú. V meste je 32 športových klubov, športoviská - športový štadión, plaváreň, ihriská, telocvične v školách. Spišská Nová Ves je sídlom Správy Národného parku Slovenský raj. Je to veľkoplošné chránené územie, mimoriadne hodnotné územie, chránené už od roku1964 ako chránená krajinná oblasť. Rozprestiera sa na ploche 32774 ha, nachádza sa v ňom 11 národných prírodných rezervácií a 8 prírodných rezervácií. Žije tam 2000 druhov motýľov, 400 druhov chrobákov, 200 druhov stavovcov, je domovom 165 druhov ohrozených živočíchov. Slovenský raj je územie hlbokých tiesňav a kaňonov, vodopádov, kaskádovite padajúcich cez skalné prahy, jaskýň (Dobšinská, Stratenská, Medvedia), krasových planín (Glac, Geravy, Pelc). V južnej časti Slovenského raja preteká rieka Hnilec, v severnej Hornád. Ten vymodeloval kaňonovú dolinu známu pod názvom Prielom Hornádu. Uzemíe Slovenského raja má množstvo značených turistických chodníkov a viacero rekreačných stredísk. Najlepšie vybavené je centrum Slovenského raja - Čingov. Menšia prírodná rezervácia s výmerou 4,46 ha, s chránenými rastlinami a živočíchmi je Modrý vrch. Zoologická záhrada sa nachádza v Sade mládeže, je tu asi 150 zvierat, takmer 50 druhov.
Hospodárstvo
Po r. 1949 nastal rýchly rast mesta po každej stránke života, stalo sa hospodárskym, priemyselným a kultúrnym centrom Spiša a v niektorých odvetviach nadobúdalo celoslovenský význam. Spišská Nová Ves bola dlhé roky sídlom podnikového riaditeľstva Železorudných baní, Východoslovenského geologického prieskumu, nábytkárskeho podniku Nový domov, Mlynov a pekární, Slovenských škrobární, textilného priemyslu. Rast mesta sa zastavil po r. 1989 kolapsom baníctva, úpadkom strojárskej výroby, drevospracujúceho, textilného priemyslu a úpadkom poľnohosp. výroby. V pláne mesta je výstavba veľkého priemyselného parku na drevársku, nábytkársku a strojársku výrobu.
Infraštruktúra, zdravotníctvo
Vmeste je nemocnica s poliklinikou, detská poliklinika, neštátne zdravotnícke zariadenia, špecializované ambulancie. Štátna správa - Okresný úrad - odbory školstva, mládeže a telesnej kultúry, sociálny, životného prostredia. Je sídlo okresného veliteľstva PZ, colného úradu.

Pravidelné podujatia - Spišské výstavné trhy, Divadelná Spišská Nová Ves, Trh ľudových remesiel, Beh večerným mestom, Vianočné trhy. SNV je združená v inštitúciách na podporu podnikania: BIC Spišská Nová Ves, s. r. o., Združenie pre rozvoj Spiša, Spišská regionálna a rozvojová agentúra.

Partnerské mestá Spišskej Novej Vsi: Preveza (Grécko), Youngstown (USA), Alsfeld (SRN), Clausthal-Zellerfeld (SRN), Havlíčkův Brod (Česká republika), Kisújszállás (Maďarsko), L'Aigle (Francúzsko), Joinville (Brazília), Nitra (Slovensko).
M. č.: Novoveská Huta, Spišská Nová Ves.

Na zobrazenie miesta na mape táto stránka využíva služby Google maps, preto ide o orientačné zobrazenie a nezodpovedáme za aktuálnosť tohto zobrazenia

Späť